แจ้งผลการพิจารณาบทความ

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ลำดับ ชื่อเรื่อง/ชื่อ-สกุล นำเสนอ ผลการพิจารณา
1 การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท เอ็นอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พิชญ์นภานันท์ ธนนิลกุล
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
2 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
พิชญ์นภานันท์ ธนนิลกุล
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
3 การพัฒนาสมรรถนะของทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท มาห์เล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
รัฐธีร์ เอกนิธิกุลสิทธิ์
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บ้านกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
กฤษฎา เมืองราช และคณะ
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
5 มาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน
สิริมาภรณ์ จิตหลัง
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
6 แรงจูงใจในการบริการสาธารณะของนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
มานิตา เรืองนุ้ย
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
7 กลยุทธ์และกระบวนการสร้างข่าวบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเชียงใหม่นิวส์
สุรศักดิ์ บุญอาจ
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
8 ประสิทธิผลการดูแลสุขภาพประชาชนของอาสาสมัครสาธารณสุข : กรณีศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี
สุกัญญา โฉมงาม
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
9 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ยงศิลป์ อ่วมสำอางค์
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
10 มาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ปิยะพงศ์ เรืองพรหม
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
11 เสรีภาพกับการหมิ่นประมาทบนสังคมออนไลน์
กานต์ กาญจนพิมาย
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความสำเร็จ
ชลิดา แย้มศรีสุข
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
13 แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ไฉน ตาคำแสน
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
14 การบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan) ของหน่วยงานในจังหวัดน่าน
ณัฐสิทธิ์ คำอุ่น
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
15 นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเพิ่ม รายได้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ภูดิท เรืองรอง
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
16 บุญประเพณีแซนโฎนตา : คุณค่าและความคงอยู่ของชุมชนเขมรพื้นถิ่น จังหวัดสุรินทร์
อุษา กลมพันธ์
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
17 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตเส้นไหมบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ธนพล น้อยสีเหลือง และคณะ
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
18 อิทธิพลของแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง
วิลาวัลย์ จันทร์ศรี
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
19 การศึกษาคุณภาพชีวิตเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนของ ประชาชนในชุมชนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
20 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ผกามาศ คำแอ่ง
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พิชาพร สิทธิจู
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
22 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เนธิชัย ธานะราช
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
23 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
คธาวุธ พลโคตร
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
24 ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
สุชานุช ผิวมณี
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
25 การนำระบบ e-DOPA License มาใช้ในงานการอนุญาตทางปกครอง ของที่ทำการปกครองอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
กันทชาติ คงอุป
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
26 แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตบ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ธัญญรัตน์ โคตรวันดี และคณะ
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
27 การเทียบเคียงสมรรถนะในการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยุทธศิลป์ ชูมณี
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
28 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้กับพฤติกรรมการใชัสื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาคณะหนึ่ง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เกตุสุดา พงษ์นุรักษ์
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
29 การกำหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ศิริรัตน์ โกฎิคำ
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
30 ความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในการปฏิบัติงานตามนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มินตรา หาญกล้า
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
31 การพัฒนาพื้นที่สาธารณะย่านชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ละอองทิพย์ พรหมปาลิต
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
32 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์หลังปล่อยผู้ต้องขังสูงอายุ ในประเทศไทย
จรรยา แผนสมบูรณ์
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
33 การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร: กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น PEA Life ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
รัชนีกร กองเมืองปัก
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
34 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ของอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ภาคินัย อินต๊ะริด
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
35 การศึกษาและส่งเสริมอาชีพการทำแจ่วปลาแห้ง กลุ่มแม่บ้านเจียมปรางค์ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
พลสยาม สุนทรสนิท
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
36 แนวทางการพัฒนากฎหมายและนโยบายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการสอดส่องการสื่อสารโดยรัฐ
บัณฑิต หอมเกษ
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
37 ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ของ นิตยสารยุทธโกษ ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2565
วันวิชิต บุญโปร่ง
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
38 น้ำ การเมือง และสถาบันกษัตริย์ : การเมืองของการจัดการน้ำภายใต้พระราชอำนาจ
กิตติ วิสารกาญจน
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
39 โอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเขตเมืองชายแดน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นวิทย์ เอมเอก
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
40 ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานราชการ
ศิวกร คุณาวัน
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
41 การบริหารและการจัดการเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สุนิสา จิตประไพย
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
42 แนวคิดการครองความเป็นเจ้าภายใต้การอธิบายความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัสเซียกับยูเครน
จิตลดา หมู่พยัคฆ์
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
43 บทบาทของวุฒิสภากับความเป็นประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560
อดุลกิจ อุทัยเสรี
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
44 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เมธินี ชงัดเวช
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
45 ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยในช่วงเบร็กซิต: นิยามใหม่ของแนวคิด ‘Global Britain’ ในประเทศไทย
อรุณรัตน์ จินดา
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
46 การเมืองเรื่องน้ำ : มองอำนาจของจีนเหนือลุ่มแม่น้ำโขงผ่านกรอบอำนาจนำทางน้ำและจักรวรรดินิยมทางทรัพยากร
พลวัชร ร้อยอำแพง
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
47 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการป้องกันและควบคุม COVID – 19 สำหรับมหาวิทยาลัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแบบจำลองของประเทศนิวซีแลนด์
ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
48 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) : กรณีศึกษาพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
มนัสวรรณ ด้วงประดับ
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข
49 ที่มาของวุฒิสภา : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมาร์
อเนก สุขดี
ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข