POPA-CRRU :: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th

สิงห์พญามังราย สร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถิติผู้เยี่ยมชม

169107

จำนวนบุคลากร

25

จำนวนนักศึกษา

779

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

7,658

วาระงานผู้บริหาร
About Us

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

     โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 111 คน ในปีการศึกษา 2540 โดยจัดการเรียนการสอนใน วันเสาร์-อาทิตย์ ต่อมาในปี 2542 ได้เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) รุ่นแรก โดยรองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในปี 2547 รัฐสภาได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฎเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและได้มีการเปลี่ยนชื่อปริญญาจากศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เป็นรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา
     ปี พ.ศ. 2554 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ (มีฐานะเทียบเท่าคณะ)
     ปี พ.ศ. 2564 ได้เปลี่ยนชื่อจาก สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เป็น สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์
     ปี พ.ศ. 2565 ได้เปลี่ยนชื่อจาก สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์

Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้อบังคับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

บริการสำหรับนักศึกษาและอาจารย์
ผลงาน/รางวัลของนักศึกษา
ศิษย์เก่า สิงห์พญามังราย
วีดีโอ

POPA PRESENTATION

[ วีดีโอแนะนำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ]


CWIE PRESENTATION

[ วีดีโอการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ CWIE ]- ข่าวรับสมัครงานราชการ -