ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปรัชญา

"คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์

"สร้างผู้นำด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยการจัดการศึกษาและงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ"

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นสากล
2. พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนในพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
เป้าหมาย

1. บัณฑิตสำนักวิชาฯ มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถสร้างงานได้
2. บุคลากรมีค่านิยม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปบูรณาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
3. บูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม ให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนำไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
4. ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. ขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ และยึดหลักธรรมาภิบาล
ความเชี่ยวชาญ

1. มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. มีความเชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครอง
3. มีกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาร่วมปฏิบัติจริงควบคู่กับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
4. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให้นักศึกษาเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เช่น การออกค่ายอาสาของนักศึกษา เป็นต้น
5. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งทางวิชาการและการเข้าสังคม
6. มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
7. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สิงห์พญามังรายมีภาวะผู้นำ จิตอาสา ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

เอกลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำด้วยความรู้ งานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสามารถปรับวิถีภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม
2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้ภาวะความเป็นพลเมือง
5. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์


- สิงห์พญามังราย สร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน -