ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติความเป็นมา


    ในปีการศึกษา 2536 ได้มีการเสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์สมบูรณ์ ขวัญยืน เป็นผู้ริเริ่มร่วมกับ รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง ได้ขอเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2540 โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ วันที่ 13 มิถุนายน 2540 สภาประจำสถาบันราชภัฎเชียงรายได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมดังนี้
    อาจารย์สมบูรณ์ ขวัญยืน หัวหน้าโปรแกรมวิชา
    ว่าที่ร.ต.ขวัญชัย มาระเนตร์ กรรมการ
    อาจารย์วรรณะ รัตนะพงษ์ กรรมการ
    ผู้แทนภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง* กรรมการและเลขานุการ
    อาจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเหตุ : (*ตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น)
    โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 111 คนในปีการศึกษา 2540 โดยจัดการเรียนการสอนใน วันเสาร์-อาทิตย์ ต่อมาในปี 2542 ทางโปรแกรมฯได้เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในปี 2547 รัฐสภาได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฎเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและได้มีการเปลี่ยนปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ จากศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เป็นรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ในสมัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้มีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่และที่แยกตัวออกจากหน่วยงานเดิม คณะสังคมศาสตร์ได้แยกตัวมาจากคณะมนุษยศาสตร์โดยมีโปรแกรมวิชา ที่สังกัด 6 โปรแกรมวิชา ซึ่งโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ด้วยเหตุผลทางวิชาการและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน มหาวิทยาลัยจึงทำการแยกหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้นโดย การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    สำนักวิชาบริหารรัฐกิจจึงได้เกิดขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ทำการของสำนักวิชาฯ คืออาคารบรรณราชนครินทร์
    ต่อมา วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีมติให้เปลี่ยนชื่อ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เป็น สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
    ต่อมา วันที่ 19 มกราคม 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีมติให้เปลี่ยนชื่อ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
    หลักสูตรที่เปิดสอน
    ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือ
      1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มี 2 แขนงวิชาได้แก่ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และแขนงวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
      2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
    ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คือ
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐ
    ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 779 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14-07-2024 ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)