ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์


#
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
ปีที่เข้า
หมู่เรียน
สาขาวิชา
1
671778025
นางสาวอาทิตยา เครือวาระ
2567
1
การเมืองการปกครอง
2
668970215
ร้อยตำรวจเอกพิชญ์พัชระ พิชญนันทร์
2566
2
การบริหารงานภาครัฐ
3
662778011
นายฤทธิไกร ปันแสน
2566
1
การเมืองการปกครอง
4
662778010
พระวันชัย หลงสุ
2566
1
การเมืองการปกครอง
5
662778009
นายวรวุฑ วันเพ็ญงามเลิศ
2566
1
การเมืองการปกครอง
6
662778006
สิบตำรวจเอกณัฐวุฒิ แก่นท้าว
2566
1
การเมืองการปกครอง
7
662778005
นายกิตติชัย ศักดิ์ดำรงศรี
2566
1
การเมืองการปกครอง
8
662778002
นายพิษณุ เทพวงค์
2566
1
การเมืองการปกครอง
9
662778001
นายกิตติกานต์ พรหมปาลิต
2566
1
การเมืองการปกครอง
10
662770018
นายสมชาย โกแสนตอ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
11
662770017
นายภานุวัฒน์ ขัดอุโมงค์
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
12
662770016
พระชนะชัย สมนาม
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
13
662770015
นางสาวศิริวรรณ เทสมุทร์
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
14
662770014
นายมุทาวัฒน์ มังคลาด
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
15
662770013
นางสาวมาลินี เชอหมือ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
16
662770011
นางสาวขวัญฤทัย ปันหน้อย
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
17
662770004
นายศุภกิตติ์ นันใจยะ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
18
662770003
พระไพรัช อินตัน
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
19
662770002
นางสาวพชราภรณ์ ภาระจำ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
20
662770001
นายกิตติพศ ลิ้มพูนพนา
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
21
661778077
นายเศรษฐสิทธิ์ สุวรรณเศรษฐ์
2566
2
การเมืองการปกครอง
22
661778076
นางสาวณัฐฐิกา พิทาคำ
2566
2
การเมืองการปกครอง
23
661778075
นางสาวชินวรรณ จันทรประสิทธิ์
2566
2
การเมืองการปกครอง
24
661778074
นายกิตติกวิน แสงคำ
2566
2
การเมืองการปกครอง
25
661778073
นายอัศนี ศรีอ่อน
2566
2
การเมืองการปกครอง
26
661778072
นายธนวัฒน์ เลิศชัย
2566
2
การเมืองการปกครอง
27
661778071
นางสาวสุวนันท์ อัสรานนท์
2566
2
การเมืองการปกครอง
28
661778070
นางสาวขนิษฐา สีสด
2566
2
การเมืองการปกครอง
29
661778069
นายธณากรณ์ บัวทอง
2566
2
การเมืองการปกครอง
30
661778068
นายชัชอังกูร ปิจดี
2566
2
การเมืองการปกครอง
31
661778067
นายธันวา ลือดี
2566
2
การเมืองการปกครอง
32
661778066
นายพีรวิชญ์ ฉายา
2566
2
การเมืองการปกครอง
33
661778065
นางสาวญาณิศา จันทิมา
2566
2
การเมืองการปกครอง
34
661778064
นางสาวพิชชานันท์ หมื่นไชยวงค์
2566
2
การเมืองการปกครอง
35
661778063
นายธีรภพ อินทร์กิ่ง
2566
2
การเมืองการปกครอง
36
661778062
นางสาวสิรินญา คำมงคล
2566
2
การเมืองการปกครอง
37
661778059
นางสาวน้ำฝน ดำแดงดี
2566
2
การเมืองการปกครอง
38
661778058
นางสาวณัฐพร ช่างจาย
2566
2
การเมืองการปกครอง
39
661778057
นางสาวกัลยา สีนาค
2566
2
การเมืองการปกครอง
40
661778055
นางสาวธัญญลักษณ์ คำโมนะ
2566
2
การเมืองการปกครอง
41
661778054
นางสาวฐาปนี สั่งสอน
2566
2
การเมืองการปกครอง
42
661778053
นายจรินทร์ น้อยนวล
2566
2
การเมืองการปกครอง
43
661778052
นายธีรภัทร ไชยวงค์ทอน
2566
2
การเมืองการปกครอง
44
661778051
นายอัครมงคล ไกลถิ่น
2566
2
การเมืองการปกครอง
45
661778049
นายสัณหณัฐ ดวงทา
2566
2
การเมืองการปกครอง
46
661778048
นายชัยยง วงค์ประสิทธิ
2566
2
การเมืองการปกครอง
47
661778047
นายหัสวีร์ สลีสองสม
2566
2
การเมืองการปกครอง
48
661778046
นายภูมิศักดิ์ ปินตาสุข
2566
2
การเมืองการปกครอง
49
661778045
นายณัฐชนน สุวรรณไพรศรี
2566
2
การเมืองการปกครอง
50
661778043
นายณัฐวุฒิ ดวงคำ
2566
2
การเมืองการปกครอง
51
661778042
นายฉัตรมงคล สุขิตา
2566
2
การเมืองการปกครอง
52
661778041
นายมูฮัมหมัดอาลี ดาหะตอ
2566
2
การเมืองการปกครอง
53
661778040
นายพีรณัฐ วงศ์ใจมุข
2566
1
การเมืองการปกครอง
54
661778039
นายสหัส หงษ์ประสิทธิ์
2566
1
การเมืองการปกครอง
55
661778038
นางสาวธิดาวรรณ เที่ยงทัศน์
2566
1
การเมืองการปกครอง
56
661778037
นายพุฒิพงษ์ พรหมวิริยะ
2566
1
การเมืองการปกครอง
57
661778036
นายกนกพล นันทะเสน
2566
1
การเมืองการปกครอง
58
661778035
นางสาวพิมภิรา เขื่อนแก้ว
2566
1
การเมืองการปกครอง
59
661778034
นางสาวณัฐธิดา สันทัด
2566
1
การเมืองการปกครอง
60
661778033
นางสาวนลินี อุ่นถิ่น
2566
1
การเมืองการปกครอง
61
661778032
นายธีระพัฒน์ ปัดภัย
2566
1
การเมืองการปกครอง
62
661778031
นางสาวจิตรกัญญา วงค์ชัย
2566
1
การเมืองการปกครอง
63
661778030
นางสาวเมญาณี เพ็ชร์รัตน์
2566
1
การเมืองการปกครอง
64
661778029
นายธนดล ภู่เจริญ
2566
1
การเมืองการปกครอง
65
661778028
นางสาวชนิกา โกยทอง
2566
1
การเมืองการปกครอง
66
661778027
นายอภิสิทธิ์ ปัญญาวงค์
2566
1
การเมืองการปกครอง
67
661778026
นายทักษ์ดนัย ยาวิเลิง
2566
1
การเมืองการปกครอง
68
661778025
นายกรวิชญ์ พุ่มจำปา
2566
1
การเมืองการปกครอง
69
661778024
นางสาวณัฐริกา มโนดี
2566
1
การเมืองการปกครอง
70
661778023
นางสาวฐิติกัลยา จินะราช
2566
1
การเมืองการปกครอง
71
661778021
นายเอกรินทร์ คำวงศ์ษา
2566
1
การเมืองการปกครอง
72
661778020
นายจิรศักดิ์ ธรรมชื่น
2566
1
การเมืองการปกครอง
73
661778019
นายนพเก้า มณีโชติ
2566
1
การเมืองการปกครอง
74
661778018
นางสาวภูธารา อุทาหร
2566
1
การเมืองการปกครอง
75
661778017
นายธนภูมิ สมฤทธิ์
2566
1
การเมืองการปกครอง
76
661778016
นายณัฐวุฒิ ปินตา
2566
1
การเมืองการปกครอง
77
661778015
นางสาวคุณิตา เดชะอูป
2566
1
การเมืองการปกครอง
78
661778014
นายคมกฤษ นิจจา
2566
1
การเมืองการปกครอง
79
661778013
นายภูรินทร์ อำนาจศาล
2566
1
การเมืองการปกครอง
80
661778012
นายบารมี บุญภา
2566
1
การเมืองการปกครอง
81
661778011
นางสาวธัญพิชชา บุญสม
2566
1
การเมืองการปกครอง
82
661778010
นายชยานันต์ รักษ์วงศ์
2566
1
การเมืองการปกครอง
83
661778009
นางสาวศิรินภา กันจินะ
2566
1
การเมืองการปกครอง
84
661778008
นางสาวรัชดาภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์
2566
1
การเมืองการปกครอง
85
661778007
นางสาวพรนภา เริงสมุทร
2566
1
การเมืองการปกครอง
86
661778005
นางสาวธัญญาภรณ์ พิมพ์พิสุทธิวงค์
2566
1
การเมืองการปกครอง
87
661778004
นายธนเดช จาตามหาอินทร์
2566
1
การเมืองการปกครอง
88
661778003
นายทนุวัตร แซ่เฮ้อ
2566
1
การเมืองการปกครอง
89
661778002
นางสาวดามิสา เชื้อแก้ว
2566
1
การเมืองการปกครอง
90
661778001
นางสาวกสิกร น้อยหมอ
2566
1
การเมืองการปกครอง
91
661777053
นางสาวมยุรี ศรีเพ็ชร
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
92
661777050
นางสาวรัตติกาล จงรักษ์
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
93
661777049
นางสาวสิริกาญจณ์ ธรรมวงค์
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
94
661777048
นางสาวจีระนุช ฟองจำ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
95
661777047
นายธัชนนท์ แก้วระกา
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
96
661777046
นายเจษฎา แววสุวรรณ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
97
661777044
นายอัครพล ยาวุฒิ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
98
661777042
นางสาวณิชนันทน์ ร้องหาญแก้ว
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
99
661777041
นายปรีชา เพชรเจริญ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
100
661777040
นางสาวนรีกานต์ จันตา
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
101
661777039
นางสาวสุภาพร ยะมา
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
102
661777038
นายรัตนศักดิ์ กาวีละ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
103
661777036
นางสาวนัฐสุรางค์ เจริญสุข
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
104
661777035
นายกฤษกร กาวีรักษ์
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
105
661777034
นางสาวพิมพ์ประภัส หาญแก้ว
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
106
661777033
นายสหภาพ สีพวงมาลัย
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
107
661777032
นางสาวมนัสชนก อุตตะมะ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
108
661777031
นางสาวอินทิรา กันยะ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
109
661777030
นางสาวอรชุมา ศิริ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
110
661777026
นางสาวเจนจิรา เผ่าเครื่อง
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
111
661777025
นางสาวจิราภรณ์ แหวนหลวง
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
112
661777024
นางสาวศิริพร มหา
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
113
661777023
นายวรเมธ ก้อนแก้ว
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
114
661777022
นายกิตติพงษ์ ธรรมวงค์
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
115
661777021
นางสาวศิริวรรณ์ เทพไหล
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
116
661777020
นายสารวัตร อินติยะ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
117
661777019
นายสิงหา โฉมเกิด
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
118
661777017
นางสาวภัทราพร ไวยะกา
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
119
661777016
นางสาวณัฐริกา ไกลถิ่น
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
120
661777014
นางสาวณัฎฐธิดา ยาวิละ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
121
661777013
นางสาวบุณฑริกการ์ โยวัง
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
122
661777011
นายวชิระ กันภัย
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
123
661777010
นายรชต กิจสุภา
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
124
661777009
นางสาวพรรัมภา สามัคคี
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
125
661777008
นางสาวจีรนันท์ ยอดแก้ว
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
126
661777006
นายศุภวัทน์ ไสยยาพรม
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
127
661777005
นางสาวภัทรวดี ปิจิตร
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
128
661777004
นางสาวณิชาภัทร แก้วยิ่งยง
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
129
661777003
นางสาวรินรดา ทะไร
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
130
661777002
นางสาวพรรณวษา หอมนาน
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
131
661777001
นางสาวธิดารัตน์ กันเงิน
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
132
661770083
นายนิรัช สุปัญโญ
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
133
661770082
นายภูวฤทธิ์ พรมสวัสดิ์
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
134
661770078
นายนชานนท์ กันทามูล
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
135
661770077
นางสาวธมนวรรณ ทั้งสายเปี้ย
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
136
661770075
นายเฉลิมวงศ์ สังเวียนวงค์
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
137
661770074
นางสาวกัญญารัตน์ ใจเขียว
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
138
661770073
นายธีรนัย แสนคำมา
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
139
661770072
นายกานตนันต์ บทมา
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
140
661770071
นายวิชยนนท์ สุริคำแดง
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
141
661770070
นายกฤษฎา ดู่แก้ว
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
142
661770069
นางสาวอรฤดี จูเปาะ
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
143
661770068
นายรัฐภูมิ ระจัน
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
144
661770066
นายธีระศักดิ์ กันไชยต๊ะ
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
145
661770065
นางสาวณัฐธิดา ไชยประมูล
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
146
661770063
นางสาวสุภัสสร แสนสม
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
147
661770061
นายพีรยุทธ ธารหอมชื่น
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
148
661770060
นายน่านเหนือ สิงห์ไชย
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
149
661770058
นายจิรภัทร คำใจ
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
150
661770057
นางสาวอรวรรยา ธรรมโก
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
151
661770056
นายพีรพัฒน์ กันทะเนตร
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
152
661770055
นางสาวนันทิพร คำใส
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
153
661770053
นางสาวณัฐณิชา ดวงพันธ์
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
154
661770052
นางสาวจุฑามาศ แซ่ลี้
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
155
661770051
นายวชิรวิทย์ หุมอาจ
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
156
661770049
นางสาวปานไพลิน วงค์วุฒิ
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
157
661770048
นางสาวปรียาภรณ์ ก้อนแก้ว
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
158
661770047
นางสาวเนตรนภา เนานวล
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
159
661770046
นายชนะชัย อภิชัย
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
160
661770044
นางสาวกันตธีรา จันต๊ะคาด
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
161
661770043
นายอริญชัย ยินดีสมปอง
2566
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
162
661770042
นางสาวอาภัสรา สมศรี
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
163
661770040
นางสาวศิรินทร์ ปะน้อย
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
164
661770039
นางสาวภัทราวดี พนะสัน
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
165
661770037
นางสาวนาริสา จิตตรง
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
166
661770036
นายภานุพงศ์ โปราหา
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
167
661770035
นางสาวอินธิรา สายหยุด
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
168
661770034
นายพันชนะ ปันวิชัย
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
169
661770033
นายปฏิพัทธ์ จตุนาม
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
170
661770032
นางสาวณัฏฐิดา ผ่องใส
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
171
661770031
นางสาวณัฐธิณี เครือวงค์
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
172
661770030
นางสาวนภาพร ท้าวมูลละ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
173
661770029
นางสาวศิริญาภรณ์ ขายสาร
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
174
661770028
นางสาวพรทิพา วงค์ชัย
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
175
661770027
นายเจษฎา สินณรงค์
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
176
661770026
นางสาวอทิตยา สุภาเรือง
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
177
661770025
นายวัฒนกุล พรมใจจอม
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
178
661770024
นายณัฐพงศ์ เลือดไทย
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
179
661770023
นายรุ่งรักษ์ ยนต์ยศ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
180
661770021
นางสาวสุธิดา สิงแก้ว
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
181
661770019
นายธนวัฒน์ ธนโชติตระกูล
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
182
661770018
นางสาวณัฐกฤตา สุขศรี
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
183
661770017
นายรัชชานนท์ ช่วยบ้าน
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
184
661770016
นางสาวปาริชาติ สมศรี
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
185
661770015
นางสาวปริยฉัตร จันทร์ถา
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
186
661770014
นางสาวจุฑารัตน์ ทองสุข
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
187
661770013
นายณัฐชนน มณีจันสุข
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
188
661770011
นายณรงค์ชัย ท่าดีสม
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
189
661770010
นางสาวภูษณิศา ญาสุวรรณ์
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
190
661770009
นายปัณณวิชญ์ ใจกล้า
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
191
661770008
นางสาวณัฐฐิกานต์ อนุจร
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
192
661770007
นายอนันตพล อินต๊ะนนท์
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
193
661770006
นางสาววริดา สิริตัน
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
194
661770005
นางสาวรุ่งนภา สิ่งของ
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
195
661770003
นางสาวนันท์นลิน คำมั่นทูล
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
196
661770002
นางสาวธัญชนก ฟักก่าเขียว
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
197
661770001
นางสาวกรนิกา เงินชะจา
2566
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
198
652778012
นางสาวกรรณิการ์ ปงเมฆ
2565
1
การเมืองการปกครอง
199
652778010
สิบตรีสราวุฒิ แก้วตา
2565
1
การเมืองการปกครอง
200
652778009
นายสิทธิพงศ์ บั้งเงิน
2565
1
การเมืองการปกครอง
201
652778008
นายวนชัย คละไฮ
2565
1
การเมืองการปกครอง
202
652778002
นางสาวฐิติรัตน์ บุญชัย
2565
1
การเมืองการปกครอง
203
652770026
นายภูธเรศ ไชยบุญเรือง
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
204
652770025
นายนพวิชญ์ สุขเกษม
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
205
652770024
นางวิไลพร ปงรังษี
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
206
652770023
นางวรกร พัฒนาพัฒน์
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
207
652770021
นายภาณุพงศ์ โสมนัส
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
208
652770020
นางสาวศศิธร นายใส่
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
209
652770019
นางสาวรัตนพร บุญพรม
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
210
652770018
นางสาวมุธิตา แรงจินะ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
211
652770017
นายครรชิตพล ดอนลาว
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
212
652770015
นายปรัชญา ป่าตุ้ม
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
213
652770011
นายชลันธร ณ เชียงใหม่
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
214
652770010
นายสัชฌุกร สถิรพิบูลวงค์
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
215
652770001
นางสาวจิรดา เรือนทอง
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
216
651778052
นายรฐนนท์ นามโคตร
2565
1
การเมืองการปกครอง
217
651778051
นายกิติพัฒน์ ทรัพย์ธราภักดิ์
2565
1
การเมืองการปกครอง
218
651778050
นายภัทธพงค์ สมคิด
2565
1
การเมืองการปกครอง
219
651778048
นางสาวปภาวรินทร์ ประจิตร
2565
1
การเมืองการปกครอง
220
651778045
นายวิษณุพล อุปรัตน์
2565
1
การเมืองการปกครอง
221
651778044
นายพีรพงษ์ ศรีจุมปา
2565
1
การเมืองการปกครอง
222
651778043
นางสาวปริญญาภรณ์ ทาตุการ
2565
1
การเมืองการปกครอง
223
651778042
นายธนวัฒน์ ใหม่วงค์
2565
1
การเมืองการปกครอง
224
651778041
นายอภิสิทธิ์ อยู่คำ
2565
1
การเมืองการปกครอง
225
651778040
นายโชติพัฒน์ รวมสุข
2565
1
การเมืองการปกครอง
226
651778039
นางสาวชญาดา กันทะ
2565
1
การเมืองการปกครอง
227
651778036
นายธีรวัฒน์ สมวันดี
2565
1
การเมืองการปกครอง
228
651778031
นายนวพล ไชยลังกา
2565
1
การเมืองการปกครอง
229
651778029
นายสุรวุฒิ วิพิมพ์สุด
2565
1
การเมืองการปกครอง
230
651778026
นายภูริภัทร์ อุ่นเรือน
2565
1
การเมืองการปกครอง
231
651778023
นายชญานนท์ บัวทอง
2565
1
การเมืองการปกครอง
232
651778022
นางสาวณัฐกาญจน์ อุดทา
2565
1
การเมืองการปกครอง
233
651778020
นายไทยรัฐ เผ่ากันทะ
2565
1
การเมืองการปกครอง
234
651778019
พระนิติพงษ์ ศรีธนะ
2565
1
การเมืองการปกครอง
235
651778018
นายภูมิรัตน์ วงค์ฝั้น
2565
1
การเมืองการปกครอง
236
651778017
นางสาวเธียรธัญญา ถาแก้ว
2565
1
การเมืองการปกครอง
237
651778011
นายพิชิต อินแสง
2565
1
การเมืองการปกครอง
238
651778010
นายปิยณัฏฐ์ ใจบุญ
2565
1
การเมืองการปกครอง
239
651778009
นางสาวปริมญาดา มะลิวงค์
2565
1
การเมืองการปกครอง
240
651778008
นางสาวเบญญาภา เวียงวิเศษ
2565
1
การเมืองการปกครอง
241
651778007
นายนิพนธ์ นนทะรักษ์
2565
1
การเมืองการปกครอง
242
651778006
นางสาวธาริณี แก่นจำปา
2565
1
การเมืองการปกครอง
243
651778005
นายทฤษลักษณ์ แก้ววันดีธนโชติ
2565
1
การเมืองการปกครอง
244
651778004
นายณัฐวุฒิ ทาแก้ว
2565
1
การเมืองการปกครอง
245
651778002
นางสาวจิรชยา เวียงลอ
2565
1
การเมืองการปกครอง
246
651778001
นายวัชรนนท์ วิชัย
2565
1
การเมืองการปกครอง
247
651777065
นางสาวนราธิป ต๊ะคำ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
248
651777063
นายอานนท์ เรือนคำ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
249
651777062
นายอังคาร ดวงแก้ว
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
250
651777058
นางสาวธัญญาเรศ สุพร
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
251
651777056
นายอิทธิเดช ตื้อยศ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
252
651777055
นายรดากรณ์ ใจบาน
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
253
651777052
นางสาวศิริขวัญ ใจวงศ์
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
254
651777051
นายนันทพัทธ์ พรมมินทร์
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
255
651777049
นางสาวสุดาทิพย์ ทองสุกงาม
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
256
651777047
นางสาวภัทรานิษฐ์ สุตาต๊ะ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
257
651777045
นางสาวเดือนนภา ปราณี
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
258
651777044
นายพีรพงษ์ คำเงิน
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
259
651777042
นายวินัย วงสุ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
260
651777041
นางสาววิจิตรา วิชาโห้ง
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
261
651777038
นางสาวพรนภา จันแดง
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
262
651777037
นายเสฏฐวิทย์ คำอุ่น
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
263
651777036
นายอภิรักษ์ จันทร์ปวงเสน
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
264
651777035
นายนัทธพงศ์ ศรีวิชัย
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
265
651777032
นายวีรภัทร นาคใหญ่
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
266
651777031
นายทิวทัต พบสูงเนิน
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
267
651777028
นางสาวอติการณ์ พรมเมืองยวง
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
268
651777027
นางสาวอภิรดา จันตุมา
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
269
651777026
นายปรมัติ ทองดอนอ่ำ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
270
651777024
นางสาวศุทธินี โยแสง
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
271
651777022
นางสาวหทัยวรรณ ปอใจ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
272
651777020
นางสาวศิริกานดา วิชาดี
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
273
651777019
นายรุ่งโรจน์ บุญยะสิทธิ์
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
274
651777018
นางสาวรัญชิดา ข่ายภูเขียว
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
275
651777015
นางสาวพิรดา แสงสว่าง
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
276
651777014
นางสาวปาริฉัตร สมปุก
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
277
651777013
นางสาวเบญญาภา ราชคม
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
278
651777011
นายชัยภัทร ปีลา
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
279
651777009
นางสาวธัญวรรณ อินปั๋น
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
280
651777008
นางสาวโชติกา ปัญจวงศ์
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
281
651777007
นางสาวชารีฮาล ฤทธิ์เสนี
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
282
651777006
นางสาวชัชฎาภรณ์ ณ เมืองนิล
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
283
651777004
นางสาวจิราภรณ์ ชุ่มวงษ์
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
284
651777003
นางสาวจันจิรา แซหมื่อ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
285
651777001
นายกอบุญ มูลงาม
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
286
651770088
นางสาวสิริรัตน์ ศรีวังคำ
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
287
651770087
นางสาวศศิการณ์ อ้ายวงศ์
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
288
651770086
นางสาวพนิดา วิเศษงามปกรณ์
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
289
651770084
นายอชิตพล ทรงงาม
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
290
651770083
สามเณรสุรพล หล้าปา
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
291
651770082
นายธีรวัต ชัยราช
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
292
651770081
นางสาวฐิติพร อวิรุทธนนท์
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
293
651770078
นางสาวเกศสุดา แสงรัตน์
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
294
651770077
นายพิชญุตย์ เชื้อเมืองพาน
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
295
651770076
นางสาวดวิสา ผึ้งคุ้ม
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
296
651770075
นางสาวเกศวรินทร์ หมื่นจิน๊ะ
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
297
651770074
นายธนากร มหาวุฒิ
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
298
651770073
นางสาววรัญญา นวลใส
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
299
651770072
นางสาวผกามาศ บุญชู
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
300
651770071
นางสาวธัญวรัตม์ สมวรรณ์
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
301
651770068
นายเมธี สารคำ
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
302
651770066
นางสาวเบญจมาศ เหลี่ยง
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
303
651770065
นางสาวรัชนีพร บุญรักษ์
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
304
651770064
นางสาวนันท์นภัส การเพียร
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
305
651770063
นายคมชาญ สุรสังข์
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
306
651770058
นางสาววิศิณี อินต๊ะราช
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
307
651770057
นางสาวพรชิตา ตันสอน
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
308
651770055
นายจุลจักร พิลาภ
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
309
651770051
นายหัสกรณ์ ศรียอด
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
310
651770049
นางสาวรัติยากร ดอนแก้ว
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
311
651770048
นายธนา เชื้อเมืองพาน
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
312
651770047
นางสาวชาริยพัชร ยินดี
2565
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
313
651770043
นางสาวสรินยา สมหมึก
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
314
651770041
นายสหรัฐ เงินสัจจา
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
315
651770040
นางสาวอมรรัตน์ มาริชิน
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
316
651770039
นายวรายุส อิ่นคำ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
317
651770037
นางสาวประภาสอน จุทะบาล
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
318
651770036
นายธนิตย์ ช่างจัด
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
319
651770031
นางสาวอำพวรรณ บรรจง
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
320
651770030
นางสาวอลิตา นะเอ้ย
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
321
651770029
นางสาวอชิรญา ใจคำ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
322
651770028
นางสาวสุพัตรา สารบรรณ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
323
651770027
นางสาวสุชาดา ดีนิล
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
324
651770026
นายสรศักดิ์ กุณายะ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
325
651770025
นางสาววิลาสินี ไกรนรา
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
326
651770024
นายวรกมล อินต๊ะเขียว
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
327
651770022
นางสาวรัตนาภรณ์ เสริมสายพิศ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
328
651770019
นางสาวมณฑิรา ไชยอาม
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
329
651770018
นายภูผา ดวงแก้ว
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
330
651770017
นางสาวพัทจิรา อ่างแก้ว
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
331
651770013
นายธนกฤต คล้ายแก้ว
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
332
651770012
นายธนกร คีรีแก้ว
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
333
651770011
นายณัฐวุฒิ เป็งเรือน
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
334
651770010
นางสาวณัฏฐณิชา บุญวงค์
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
335
651770009
นายฐิติพงษ์ อินต๊ะวิกุล
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
336
651770008
นางสาวญาราภรณ์ บุญมา
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
337
651770007
นายชยุตฐิพงค์ เทพกอม
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
338
651770006
นางสาวจันทกานต์ จันทร์แว่น
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
339
651770005
นางสาวเกสรา เทพนิล
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
340
651770004
นายกิตติภูมิ รักญาติ
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
341
651770002
นายกฤษฎา เงินมา
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
342
651770001
นางสาวกณิกา กองจันทร์
2565
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
343
642777022
นางสาวมนธิรา เกติโคตร
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
344
642777019
นายศุนิมิตร สีทิไชย
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
345
642777016
นายศุภวัฒน์ ใจปันวงค์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
346
642777014
นางสาวเอกปวีร์ จี้ใจ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
347
642777010
นางสาวรัตนา คำทร
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
348
642777008
นายพรรฐาปกรณ์ กันธิยะ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
349
642777007
นางสาวชนาธินาถ ชุ่มมงคล
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
350
642777002
นางสาวกัญญาวีร์ เสาร์ยอด
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
351
642777001
นายก้องภพ ทะลือ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
352
642770024
นายธนกร โวหาร
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
353
642770023
นางสาวกุลรัศมิ์ สิริชินพัฒน์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
354
642770022
นายสงกรานต์ อภิญญาวิศาล
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
355
642770021
นายกรกช ดวงสนิท
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
356
642770018
นางสาวรัตนา โกเสนตอ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
357
642770017
นางสาวปนัชดา หมอยา
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
358
642770010
สิบเอกวรากรณ์ ทรงคำ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
359
642770009
นางสาวภิณัฐตา น้อยนวล
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
360
642770008
สิบตำรวจโทภานุวัฒน์ รักประชา
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
361
642770007
นายภาณุพงศ์ ทานุชิต
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
362
642770006
นางสาวพัชรินทร์ ฟองมัน
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
363
642770005
นางสาวนริศรา บุญรสศักดิ์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
364
642770004
นางสาวนภา อาเคอ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
365
642770003
นายธนัฐภัทร์ แก้วมูล
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
366
641778008
นางสาวรุจิรา ปัญญาน้อย
2564
1
การเมืองการปกครอง
367
641778007
นางสาวเปมิกา อ่อนสี
2564
1
การเมืองการปกครอง
368
641778006
นางสาวเบญญทิพย์ พงษ์จีน
2564
1
การเมืองการปกครอง
369
641778005
นายธนกฤษณ์ สิงหนาท
2564
1
การเมืองการปกครอง
370
641778003
นายธีรธาดา ตาคำ
2564
1
การเมืองการปกครอง
371
641778002
นายก้องภพ สิงห์กาศ
2564
1
การเมืองการปกครอง
372
641778001
นายณัฐพล โคกกระเทียม
2564
1
การเมืองการปกครอง
373
641777053
นางสาวอาทิตยา ย่อลึ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
374
641777052
นางสาวรัตติญา โถวสกุล
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
375
641777051
นางสาวภัคจิรา ป๊อกบุญเรือง
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
376
641777049
นางสาวกฤติยา ปวงรังษี
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
377
641777047
นางสาวอริสา วิชัยรัตน์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
378
641777046
นางสาวภิณญดา ใหม่กาศ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
379
641777045
นายปฐพี สุขสำราญ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
380
641777043
นางสาวสุชาดา คำมอย
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
381
641777040
นายพีรพัฒน์ วงศ์วัฒนะ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
382
641777039
นายนนทนัตถ์ เยเซาะ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
383
641777038
นายสุวรรณ จันต๊ะคาด
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
384
641777036
นางสาวณัฐติยา บำเหน็ด
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
385
641777035
นายเกียรติเพชร สุขทรัพย์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
386
641777034
นางสาวสุวนันท์ สีมาฤทธิ์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
387
641777033
นายศุภวิชญ์ วงศ์ธนะบูรณ์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
388
641777032
นายเสรี มณีวรรณ์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
389
641777030
นายสหพัฒน์ ไชยยศ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
390
641777029
นางสาวจรรยารัตน์ อิ่นใจ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
391
641777027
นางสาวชุติกาญจน์ อุดแหน้น
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
392
641777026
นายพัชรพล เชิงดอย
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
393
641777025
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีคำปัน
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
394
641777023
นางสาวสุชัญษา พุทธจันทร์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
395
641777022
นายศุภเชษฐ์ ทาบุญ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
396
641777021
นายศรายุทธ แสงศรี
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
397
641777016
นายเมธวุฒิ สุขวันมา
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
398
641777013
นางสาวเปรมณิการ์ อุปละ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
399
641777012
นางสาวเบญจวรรณ อมรศักดิ์สวัสดิ์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
400
641777011
นายธนนันท์ พันธ์ทอง
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
401
641777010
นายกฤษดา งามเมือง
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
402
641777007
นางสาวศรัณญพร สำราญดี
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
403
641777005
นางสาวพนาวรรณ พรหมพนัส
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
404
641777003
นางสาวฐิตินันท์ ฟูเฟือง
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
405
641777002
นางสาวจิราวรรณ์ ปันคำ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น)
406
641770140
นายสมบัติ นนท์ธีวรคุณ
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
407
641770138
นายศุภกานต์ พรมพินิจ
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
408
641770136
นายภคิรินทร์ สอนใจ
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
409
641770134
นายศตวรรษ แทบท้าว
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
410
641770133
นางสาวสกุลกาญจน์ สุยะแก้ว
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
411
641770130
นายนิติธร ปัญญาบุญ
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
412
641770129
นายศาสดา สมใจ
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
413
641770127
นายณัฐวัตร อุตตา
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
414
641770125
นางสาวชฎาภรณ์ อ้อยหวาน
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
415
641770124
นางสาวอัญญารินทร์ ธราทรัพย์วาณิชย์
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
416
641770123
นายปฏิมากร สาคร
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
417
641770119
นายวชิรพงษ์ ธิชาญ
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
418
641770118
นางสาวเมธาวี จันระนัน
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
419
641770115
นางสาวชลธิชา แก้วเทพ
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
420
641770112
นางสาวอาทิตยา อินต๊ะสอน
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
421
641770111
นายรัชพล กงฝ้าย
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
422
641770109
นายธีระพงษ์ สาคุณ
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
423
641770107
นางสาวรักษณาลี เสารางทอย
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
424
641770106
นางสาวธิดาลักษณ์ จินดาธรรม
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
425
641770105
นางสาวอารีกุล บุญเทพ
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
426
641770104
นางสาวอัจฉรา ไหลทรทัศน์
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
427
641770103
นายวรินทร วัชรไพรงาม
2564
1
การเมืองการปกครอง
428
641770101
นายธนายุทธ วงศ์ราช
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
429
641770099
นางสาวรพินท์นิภา ปาอินทร์
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
430
641770098
นายศิวกร นามเผ้า
2564
3
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
431
641770097
นางสาวชาลินี ชัยชนะ
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
432
641770096
นางสาวเพ็ญนภา ชัยชนะ
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
433
641770095
นายทยาวุฒิ กมลคร
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
434
641770093
นางสาวพรวิสา เขื่อนแก้ว
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
435
641770091
นางสาวสุทธิดา เสาร์จันทร์
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
436
641770090
นางสาวสุชญา ไทยกุล
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
437
641770088
นางสาววริศรา พงษ์คำ
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
438
641770087
นายณัฐพงษ์ มิ่งขวัญ
2564
1
การเมืองการปกครอง
439
641770086
นางสาวไอญารินทร์ ธราทรัพย์วาณิชย์
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
440
641770084
นางสาวเสาวพักตร์ สักลอ
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
441
641770083
นายภัสรศักย์ อุ่นอก
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
442
641770082
นายเทพพิทักษ์ เผ่าหอม
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
443
641770081
นายธนบดินทร์ ขันธิมา
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
444
641770079
นางสาวกมลลักษณ์ มีชำนาญ
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
445
641770078
นางสาวอาทิตยา เขื่อนเมือง
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
446
641770077
นางสาวอริสา บังวัน
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
447
641770075
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีโพธิลี
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
448
641770072
นางสาวสุพิชชา ด้วงหวา
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
449
641770071
นางสาวสุชาวดี แสนร่ม
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
450
641770070
นายสหชัย คำแสน
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
451
641770069
นางสาวณัฏฐณิชา ชมภูทัศน์
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
452
641770065
นายวิธวินท์ หินใหญ่
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
453
641770063
นายวรภัทร บุญเรือง
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
454
641770060
นายรัฐพงษ์ ขัดทา
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
455
641770057
นายมั่นเล็ก ตาสังข์
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
456
641770056
นายภูสิทธิ์ อุตมะ
2564
1
การเมืองการปกครอง
457
641770050
นางสาวน้ำทิพย์ กันทะ
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
458
641770049
พระมหานันทวัฒน์ ไชยสุริยงค์
2564
2
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
459
641770045
นายธนกร อวนขวัญแก้ว
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
460
641770044
นายณัฐวัฒน์ บุญจันทร์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
461
641770042
นายไชยา โกเมนรัตน์กุล
2564
1
การเมืองการปกครอง
462
641770041
นายชลชาติ พิมพ์ทอง
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
463
641770040
นางสาวฉัตราภรณ์ ทิพย์พิมวงค์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
464
641770038
นางสาวจีรวรรณ จันทร์กระจ่าง
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
465
641770033
นายกฤตวัน กันติศิลป์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
466
641770032
นางสาวธนัชญา สุภารัตน์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
467
641770031
นางสาวธัญชนก กาใจ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
468
641770029
นางสาวสุภานัน ไชยวงศ์ทอน
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
469
641770026
นางสาวเหมือนฝัน โกสุโท
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
470
641770025
นางสาวหิรัญญา ชัยชมภู
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
471
641770024
นางสาวสุทธิดา ตาวงค์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
472
641770021
นางสาวศราวรรณ์ ไชยรัตน์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
473
641770019
นางสาววัชราภรณ์ ผลงาม
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
474
641770018
นางสาววชิรญาณ์ บรรพตพัฒนา
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
475
641770016
นางสาวมณฑกานต์ มาหล้า
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
476
641770015
นายภูมิใจ ยศสอน
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
477
641770014
นางสาวภัคจิรา บุดดี
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
478
641770013
นางสาวพีระพรรณ์ แก้วแปงจันทร์
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
479
641770009
นางสาวพิชญ์สินี เกตุจำปา
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
480
641770008
นางสาวธัญวรัตน์ ต๊ะรังษี
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
481
641770006
นางสาวณัฏฐณิชา เทียมตา
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
482
641770005
นางสาวญาสินี เขตสมุทร
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
483
641770004
นางสาวชลธิชา ยาใจ
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
484
641770001
นางสาวกัญญาณัฐ การสุข
2564
1
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
485
631770159
นางสาวฉัตรชกร กิเจ
2563
1
รัฐประศาสนศาสตร์
486
631770140
นายวีรวัฒน์ จันระวัง
2563
3
รัฐประศาสนศาสตร์
487
631770128
นายศิวกร วงค์สีแก้ว
2563
3
รัฐประศาสนศาสตร์
488
631770081
นางสาวนลินฟ้า ศากยวงศ์
2563
2
รัฐประศาสนศาสตร์
489
621770051
นางสาวปวีณ์นุช บรรจง
2562
1
รัฐประศาสนศาสตร์