ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th

รูปภาพกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Card image cap
วันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566
Card image cap
พิธีลงนาม MOA กับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Card image cap
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กับ มหาวิทยาลัยมินนิโซต้า
Card image cap
กีฬาเฟรชชี่-น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
Card image cap
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
Card image cap
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
Card image cap
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566
Card image cap
แสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565
Card image cap
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
Card image cap
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Pre-Degree ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Card image cap
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ กศน.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
Card image cap
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญคณะ
Card image cap
นักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาสังคม ไปศึกษาดูงาน ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย
Card image cap
อบรมการวิเคราะห์โครงการ
Card image cap
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จ.พะเยา
Card image cap
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
Card image cap
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
Card image cap
ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2565
Card image cap
กิจกรรมรับน้องส่งพี่ ประจำปี 2565 นักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
Card image cap
กิจกรรมรวมสินค้าคัดสรรจากโครงการ U2T
Card image cap
ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Card image cap
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เยี่ยมชมสำนักวิชาฯ
Card image cap
ประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
Card image cap
โครงการสัมมนา เรื่องความเสมอภาคทางเพศในระบบกฎหมาย
Card image cap
โครงการสัมมนา แนวทางและการส่งเสริมกลุ่ม LGBTQ+
Card image cap
โครงการอบรมเพศวิถีศึกษา (Sexuality)
Card image cap
โครงการอบรม เสริมสร้างอาชีพด้วยการถักพรมเช็ดเท้าและที่รองครก
Card image cap
โครงการอบรม โรคฝีดาษลิง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
Card image cap
โครงการสัมมนา เรื่อง ข้าราชการ gen ใหม่ กับความท้าทายในอนาคต
Card image cap
โครงการอบรมการป้องกันและตวบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
Card image cap
โครงการสัมมนา หัวข้อ "เล่นสื่ออย่างไรภายใต้กฎหมายคอมพิวเตอร์ PDPA"
Card image cap
โครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
Card image cap
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า”
Card image cap
โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Card image cap
กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นํานักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
Card image cap
โครงการ เด็กไทยรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด
Card image cap
กีฬาเฟรชชี่ ประจำปี 2565
Card image cap
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ
Card image cap
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีก
Card image cap
โครงการอบรมคุณธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตแก่คนในชุมชน
Card image cap
โครงการฝึกอบรม Team Building : การสร้างทีม
Card image cap
POPA CRRU AMBASSADOR 2022 ประกวดดาว-เดือน สำนักวิชาฯ
Card image cap
โครงการสัมมนา "ปลดล็อค กัญชา กัญชง"
Card image cap
โครงการ บริหารจัดการขยะ ประเภทเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel :RDF)
Card image cap
โครงการสัมมนา "Body Shaming" จัดการอย่างไรเมื่อเรากลายเป็นเหยื่อของการวิจารณ์ รูปร่าง หน้าตา
Card image cap
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
Card image cap
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
Card image cap
แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรเรียนดีแก่นักศึกษา
Card image cap
โครงการอบรมการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม (Communication for Team Building)
Card image cap
พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565
Card image cap
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
Card image cap
พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565
Card image cap
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
Card image cap
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
Card image cap
กิจกกรรมอบรมบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดและการนำเสนอผลงาน
Card image cap
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
Card image cap
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565
Card image cap
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 5 วันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Card image cap
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 มีนาคม 2565 ณ จ.ขอนแก่น
Card image cap
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
Card image cap
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 ก.พ.65 ณ กรุงเทพมหานคร
Card image cap
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 ก.พ.65 ณ จ.สุราษฎร์ธานี
Card image cap
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 21-23 ม.ค.65
Card image cap
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 14-16 ม.ค.65
Card image cap
พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564
Card image cap
งานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2564
Card image cap
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในมนุษย์
Card image cap
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทำงาน CWIE
Card image cap
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2564
Card image cap
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ชุมชน
Card image cap
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพนักบริหารยุค New Normal
Card image cap
ประชุมหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาบัณฑิต
Card image cap
แสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
Card image cap
CRRU OPEN HOUSE 2021
Card image cap
ปัจฉิมนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
Card image cap
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Card image cap
อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
Card image cap
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (นศ.เสาร์-อาทิตย์)
Card image cap
วันราชภัฏ ประจำปี 2564
Card image cap
การประชุม แนวทางความร่วมมือระหว่าง อปท.กับสำนักวิชาฯ
Card image cap
สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
Card image cap
กิจกรรมรัฐสภาทอล์ค
Card image cap
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 วันที่ 5-7 ธ.ค.63
Card image cap
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เยี่ยมชมสำนักวิชาฯ
Card image cap
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
Card image cap
ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
Card image cap
ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Card image cap
ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563
Card image cap
พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563
Card image cap
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มร.ชร.
Card image cap
กิจกรรมเสวนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
Card image cap
ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
Card image cap
แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
Card image cap
กิจกรรมอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ
Card image cap
กิจกรรม เทศกาลเกมแห่งประชาธิปไตย
Card image cap
กิจกรรมประชุมเพื่อพบกับนักศึกษาชั้นปีที่1 กับการเรียนรู้ในอนาคต
Card image cap
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การสร้างแรงบรรดาลใจสู่นักบริหารมืออาชีพ
Card image cap
กิจกรรมอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ
Card image cap
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
Card image cap
กิจกรรมติดตามการประเมินการฝึกประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง (WIL) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อสร้างความร่ว
Card image cap
การประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11
Card image cap
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
Card image cap
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวานพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Card image cap
การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
Card image cap
การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ กับที่ว่าการอำเภอ
Card image cap
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
Card image cap
พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563
Card image cap
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
Card image cap
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) วันที่4 กรกฏาคม 2563
Card image cap
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่10-11 มิถุยายน 2563
Card image cap
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
Card image cap
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
Card image cap
อบรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
Card image cap
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบบอร์ดเกม
Card image cap
สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
Card image cap
สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Card image cap
การวางแผนความสุข สร้างความมั่นคงในอนาคต สำหรับมนุษย์เงินเดือน
Card image cap
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562
Card image cap
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Card image cap
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
Card image cap
พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562
Card image cap
กิจกรรมอาสาทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ร.9 – สืบสานพระราชดำริของ ร.10
Card image cap
วันสถาปนาวิทยาลัยครูเชียงราย
Card image cap
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
Card image cap
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
Card image cap
กิจกรรมกำหนดแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน WIL โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Card image cap
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
Card image cap
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
Card image cap
ต้อนรับสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
Card image cap
กิจกรรมอบรมการเขียนผลงานวิชาการ
Card image cap
กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562
Card image cap
แห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
Card image cap
พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2562
Card image cap
พิธียอขันบุปผาไหว้สาพญามังราย
Card image cap
กิจกรรมอบรมงานสารบรรณ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Card image cap
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
Card image cap
การประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (WIL)
Card image cap
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
Card image cap
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
Card image cap
ศึกษาดูงานสร้างทีมสู่ความสำเร็จ ณ จังหวัดภูเก็ต
Card image cap
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
Card image cap
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเจียงราย ประจำปี 2562
Card image cap
แข่งขันการทำกระทง
Card image cap
กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ ปี 2560
Card image cap
พิธีมอบเข็มสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 2560
Card image cap
แสดงความยินดีกับ อธิการบดี
Card image cap
ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย ได้รับรางวัลค่ายดีเลิศ