ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th

"สิงห์พญามังราย สร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐ
(Master of Public Administration Program in Public Administration)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐ

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักบริหารหรือข้าราชการหรือพนักงาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผู้บริหารหรือข้าราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ทั้งราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
3. นักการเมืองในระดับท้องถิ่น
4. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนักปกครองท้องที่ในตำแหน่งอื่น ๆ
5. นักวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
6. ผู้บริหารองค์กรหรือผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
7. นักวิชาการ