ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th

"สิงห์พญามังราย สร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"


ลำดับปีที่จัดทำชื่อเรื่องผู้วิจัย
1 2566 การเสริมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ : ความท้าทายในปัจจุบัน-อนาคต
Enhancing and Developing New Generation Farmers : Current and Future Challenges
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
2 2566 รูปแบบการสร้างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน
Model in Life Skills and Occupation Skills Enhancement based on Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goals for Youths
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
3 2566 การพัฒนาเพื่อการต่อยอดคลังความรู้การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ร่วมกับโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
The development for expanding the knowledge base by applying the Sufficiency Economy Philosophy Collaboration with the Sufficiency Economy Sustainable Development Model.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
4 2565 การจัดการความสัมพันธ์กองทัพในบริบทการเมืองไทยยุคร่วมสมัย
The Contemporary Military and Politics Relation Management in the Context of Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
5 2564 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบคณะกรรมการตามหลักการกระจายอำนาจและการปกครองรูปแบบคณะกรรมการของสหพันธรัฐประชาธิปไตย กรณีศึกษาเขตปกครองตนเองโรจาวา (ซีเรียเหนือ)
Comparative analysis of the establishment of a local government organization Committee form based on the principle of decentralization and committee form ofthe Rojava Democratic Federation (Northern Syria)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
6 2563 การจัดระเบียบชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
7 2562 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจลำไยอบแห้ง บ้านกล้วยทรายงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
The Guidelines for Development of Community Enterprise Prototype: A Case Study of Dried Longan Enterprise at Ban Kluay Sai Ngam, Phan District, Chiang Rai Province
อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
8 2562 กฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
9 2562 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
The Potential Development in Border Trade Area Management of Ban Huay Luek Checkpoint, Muang Yai Sub-district, Wiang Kaen District, Chiang Rai Province
อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
10 2562 การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ตาบลม่วงยาย อาเภอ เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รักงาม
11 2562 การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ตาบลม่วงยาย อาเภอ เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
12 2562 รูปแบบการบริหารจัดการแบบ Digital Economy ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคำ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Digital Economy Management Pattern under The Sufficient Economy Philosophy Conducted by Pineapple – Agriproduct Processing and Suang Kam Herbs Community Enterprise Group at Buan Pa Sang Wiwat Nang Lae Sub - District Muang District, Chiang Rai Province.
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
13 2561 บทบาทของศูนย์เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
14 2561 บทวิเคราะห์ข้าราชการไทย : วิวัฒนาการและการเปลี่ยนผ่าน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
15 2561 อาสาสมัครนานาชาติกับการพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้และการทางานเพื่อสังคม กรณีศึกษา ราชอาณาจักรไทย กับ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
16 2561 พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งการปกครองแผ่นดินล้านนาโดยธรรม
Mr.
อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
17 2561 พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งการปกครองแผ่นดินล้านนาโดยธรรม
Mr.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
18 2561 อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
The Identity of Tourist Attractions in Chiang Khong’s Border Special Economic Zone, Chiang Rai Province.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
19 2561 อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
The Identity of Tourist Attractions in Chiang Khong’s Border Special Economic Zone, Chiang Rai Province.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
20 2560 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Community Participation in Community Forest Management in Baan Pa Sang Wiwat, Tambon Nanglae, Muang District, Chiang Rai Province.
อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
21 2560 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Community Participation in Community Forest Management in Baan Pa Sang Wiwat, Tambon Nanglae, Muang District, Chiang Rai Province.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
22 2560 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Community Participation in Community Forest Management in Baan Pa Sang Wiwat, Tambon Nanglae, Muang District, Chiang Rai Province.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
23 2560 การสร้างภาพลักษณ์สำหรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้ระบบ 1 เมือง 2 แบบ
Creating image for the tourist city of Chiang Khong Special Economic Zone Chiang Rai Province under the concept city of two systems.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
24 2560 การสร้างภาพลักษณ์สำหรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้ระบบ 1 เมือง 2 แบบ
Creating image for the tourist city of Chiang Khong Special Economic Zone Chiang Rai Province under the concept city of two systems.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
25 2559 การบริหารจัดชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
26 2559 การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
27 2559 การรับรู้และกระบวนการสร้างการรับรู้สิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายของประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
28 2559 บทบาทของพระพุทธศาสนาในการจัดการความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รักงาม
29 2559 ภูมิรัฐศาสตร์ทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
30 2559 ผลการพัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยเทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูล
อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
31 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
32 2559 การปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจ และสังคม ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Mr.
อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
33 2559 การปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจ และสังคม ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Mr.
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รักงาม
34 2559 การปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจ และสังคม ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Mr.
อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
35 2559 การมีส่วนร่วมและทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
36 2559 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
37 2559 การเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
38 2558 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผลกระทบจากการสร้างความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศ กรณีศึกษา : อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ราชอาณาจักรไทย กับ เมืองน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
39 2556 การจัดการความรู้ของนักบริหารการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
Knowledge Management of Local Development Administrator, Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
40 2556 การจัดการความรู้ของนักบริหารการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
Knowledge Management of Local Development Administrator, Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
41 2556 ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
42 2556 ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
43 2556 ผลกระทบของประชากรแฝงในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่
อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
44 2556 ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
45 2556 วัฒนธรรมองค์การกับสมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ เทศบาลนครเชียงราย
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
46 2556 เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน
ASEAN Community knowledge Networks for the Economy, Society, Culture and Environmental Stability
อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
47 2556 การเปลี่ยนผ่านจากบริบทความเป็นประชาชนสู่สำนึกความเป็นพลเมืองไทย
From People to Citizens in Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
48 2556 การบริหารจัดการภาวะหนี้สินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
49 2555 การบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติไทยในพื้นที่หมู่บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Public Sector's Management for the Non-Thai nationality People in TerdThai community MaeFahLuang district, Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
50 2555 การบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติไทยในพื้นที่หมู่บ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Public Sector's Management for the Non-Thai nationality People in TerdThai community MaeFahLuang district, Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
51 2555 วัฒนธรรมองค์การและสมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลนครเชียงราย
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
52 2555 นวัตกรรมการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
53 2554 การบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับผู้ได้รับสัญชาติไทย กรณีศึกษา : หมู่บ้านดอยสะโง้ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Public Sector's Management for the People Receiving Thai Nationality : a case study of Doi Sa Ngo Community, Chiang Saen District, Chiang Rai Province
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รักงาม
54 2554 การบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับผู้ได้รับสัญชาติไทย กรณีศึกษา : หมู่บ้านดอยสะโง้ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Public Sector's Management for the People Receiving Thai Nationality : a case study of Doi Sa Ngo Community, Chiang Saen District, Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
55 2554 การบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับผู้ได้รับสัญชาติไทย กรณีศึกษา : หมู่บ้านดอยสะโง้ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Public Sector's Management for the People Receiving Thai Nationality : a case study of Doi Sa Ngo Community, Chiang Saen District, Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
56 2554 การใช้เทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูลในการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
57 2553 อิทธิพลของวัฒนธรรมการเมืองต่อการเข้าสู่วงการเมืองของสตรีในภาคเหนือตอนบน
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
58 2552 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภายใต้โครงการความร่วมมือในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) : กรณีศึกษาผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
59 2551 การจัดการความรู้การพึ่งตนเองของชุมชนบ้านหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
60 2550 ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเชียงรายที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง

ลำดับปีที่จัดทำชื่อเรื่องผู้แต่ง
1 2567 การบริการสาธารณะแนวใหม่ของเทศบาลตำบลเขาแก้วที่มีต่องานประเพณี “ตุ้มโฮมพี่น้องไทดำ” บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
2 2566 การบริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
Community Management to Support Tourism in Muang Yai Subdistrict Municipality Area Wiang Kaen District, Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
3 2566 รูปแบบการสร้างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัมนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน
A model of life and professional skills based on the philosophy of sufficiency economy for sustainable development for youth.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
4 2566 รูปแบบการสร้างเสริมทักษะชีวิตและวิชาชีพบนฐานปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน
A model of life and professional skills based on the philosophy of sufficiency economy for sustainable development for youth.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
5 2566 ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ในยุควิถีปกติใหม่ (New Normal) กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Management factors affecting learning in epidemic situations of the Coronavirus 2019 (Covid-19), in the new normal era (New Normal) : a case study of Chiang Rai Rajabhat University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
6 2565 รูปแบบการจัดการขยะเชิงความร่วมมือ โดยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
Model of Refuse Derived Fuel (RDF) Collaborative Waste Management in Chiang Ban Subdistrict Administrative Organization, Chiang Kham District, Phayao Province
อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์
7 2565 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนของประเทศไทย โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะอย่างยั่งยืน
The Model of The Circular Economy Development in The Community By Value Creation to Waste Sustainable
อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์
8 2565 การบริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
Community Management to Support Tourism in Muang Yai Subdistrict Municipality Area Wiang Kaen District, Chiang Rai Province
อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์
9 2565 การศึกษาความพร้อมการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแรงงานต่างชาติผู้สูงวัยนานาชาติในจังหวัดเชียงราย
A Study On The Readiness to Promote Careers In The International Aging Foreign Workers Group In Chiang Rai
อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์
10 2564 คุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
Quality of life under the establishment of Philosophy of Sufficiency Economy and New Agricultural Theory Learning Center of the Sub-district
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รักงาม
11 2564 คุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
Quality of life under the establishment of Philosophy of Sufficiency Economy and New Agricultural Theory Learning Center of the Sub-district
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
12 2564 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อทางการเมืองศึกษาเปรียบเทียบเขตอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอก จังหวัดเชียงราย
FACTORS AFFECTING POLITICAL MEDIA LITERACYOF PEOPLE IN URBAN AND SUBURBAN AREA OF CHIANG RAI PROVINCE
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
13 2564 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนในอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Community Empowerment Analysis for Designing of Development Local Economy Innovation of Community in Pa Daet District, Chiang Rai Province.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
14 2564 การประยุกต์ใช้หลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
The Apptication of Principtes of His Majesty's Work based on the King's Philosophy for Local Wisdom Management of San Ton Fan Village, Mae Kao Tom Sub-District, Muang Chiang Rai District, Chiang Rai Provincee
อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
15 2564 การเสริมสร้างและพัฒนาทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Strengthening and Developing New Generation Heirs of Agriculturists According to the New Agricultural Theory, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
16 2564 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการร้านค้าชุมชนเพื่อยกระดับให้เป็นร้านค้าชุมชน ต้นแบบ ในตาบลสันมะเค็ด อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
The Development of Community Shop Management Potential as Prototype Community Shop of Sanmaked Sub-district, Phan District, Chiang Rai Province
อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
17 2564 การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา
Developmental Planning Process and Pattern of Chiang Rai Local Administration Organization Under The King's Philosophy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
18 2564 การบูรณาการด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในอ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
19 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย
Integrity and Transparency Assessment (ITA) of Public Sector Agencies in Chiang Rai Province
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
20 2562 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
21 2562 คุณภาพชีวิตของประชาชนจากการจัดระเบียบสถานบันเทิงในเขตตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ
22 2562 นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ ในอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
The Innovation for Management of Historical and Cultural Tourism of Community under Civil State Approach in Wiang Chai District, Chiang Rai Province
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
23 2562 บทบาทศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
The Role of Philosophy of Sufficiency Economy and New Agricultural Theory Learning Center of the Sub-District Affected the Quality of People's Life In Phayao Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
24 2562 การสร้างภาพลักษณ์สำหรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้ระบบ 1 เมือง 2 แบบ
Creating image for the tourist city of Chiang Khong Special Economic Zone Chiang Rai Province under the concept city of two systems
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
25 2562 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Community Participation in Community Forest Management in Baan Pa Sang Wiwat, Tambon Nanglae, Muang District, Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
26 2561 การจัดการความเสี่ยง เชิงกลยุทธ์ภายใต้การบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พ.ศ.2557-2561
National Strategic Risk management Organized by the National Council for Peace and Order (NCPO) in 2014-2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
27 2561 การเสริมสร้างจิตสำนึกต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเยาวชน โดยผ่านวรรณกรรมค่าว ในพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
Strengthening Anti-corruption Awareness of Youth through Khow literature in Phu Sang district, Phayao Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
28 2561 การจัดการขยะชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Waste Management Pa Sang Wiwat Village, Nang Lae, Muang District, Chiang Rai Province
อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
29 2561 การพัฒนาศักยภาพของผู้นำในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเป็น ระบบ 1 เมือง 2 แบบ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
The Development of Community Leadership in Community Management for One City Two Systems in Chiang Khong District, Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
30 2561 การพัฒนาศักยภาพของผู้นำในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเป็น ระบบ 1 เมือง 2 แบบ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
The Development of Community Leadership in Community Management for One City Two Systems in Chiang Khong District, Chiang Rai Province
อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
31 2561 นโยบายการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
Research study Flood Management Policy of Mae Chan District Municipality Mae Chan District, Chiang Rai Province
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
32 2561 นโยบายการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
Research study Flood Management Policy of Mae Chan District Municipality Mae Chan District, Chiang Rai Province
อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
33 2561 ท้องถิ่นอภิวัฒน์ นวัตกรรมการจัดการชุมชนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
34 2561 แนวทางการพัฒนาและสื่อสารอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
35 2561 แนวทางการพัฒนาและสื่อสารอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
36 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รักงาม
37 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
38 2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
39 2561 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่เจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ
40 2561 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
41 2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Factors Influencing First-Year Undergraduate Students’ Final Decision on Their Admission of Bachelor’s Degree in Public Administration Program at the School of Public Administration, Chiangrai Rajabhat University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
42 2561 การขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในการสร้างการรับรู้และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ของผู้สูงอายุที่ยากจน ในชุมชนเมืองจังหวัดเชียงราย
The Mobilization of Social Networks in Creating Perception and Benefi ts Accessibility for Poor Elderly in Urban Communities of Chiang Rai Province
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
43 2560 ปฏิทรรศน์ของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารต่อการประสานกรอบความร่วมมือและความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Parabox of Mukdahan Special Economic Development Zone within the AEC Regional Collaboration and Connection Contexts.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
44 2560 การมีส่วนร่วมและทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Sustainable Participation and Mae Yao Sub-District, Muang District, Chiang Rai Province.
อาจารย์ ดร.ทับทิม สุขพิน
45 2560 การมีส่วนร่วมและทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Sustainable Participation and Mae Yao Sub-District, Muang District, Chiang Rai Province.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
46 2560 การจัดการความขัดแย้งและสร้างความปรองดองตามแนวทางพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดเชียงราย
Conflict Management and Reconciliation Promotion Based on Buddhism Approach: A Case Study of 5-precept MainTenance Village Project in Chiang Rai Province.
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รักงาม
47 2560 การจัดการความขัดแย้งและสร้างความปรองดองตามแนวทางพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดเชียงราย
Conflict Management and Reconciliation Promotion Based on Buddhism Approach: A Case Study of 5-precept MainTenance Village Project in Chiang Rai Province.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
48 2560 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่า บ้านผาแดงหลวงกับความเข้มแข็งของชุมชน
The Development of Community Enterprise on Organic Coffee for Forest Protection of Ban Pha Daeng Luang and the Strength of Community.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
49 2560 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่า บ้านผาแดงหลวงกับความเข้มแข็งของชุมชน
The Development of Community Enterprise on Organic Coffee for Forest Protection of Ban Pha Daeng Luang and the Strength of Community.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
50 2560 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่า บ้านผาแดงหลวงกับความเข้มแข็งของชุมชน
The Development of Community Enterprise on Organic Coffee for Forest Protection of Ban Pha Daeng Luang and the Strength of Community.
อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
51 2560 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่า บ้านผาแดงหลวงกับความเข้มแข็งของชุมชน
The Development of Community Enterprise on Organic Coffee for Forest Protection of Ban Pha Daeng Luang and the Strength of Community.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
52 2560 การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาลตำบลบ้านดู่กับเทศบาลตำบลนางแล
The Comparative study of Fiscal Strength between Ban du sub-district municipality and Nang lae sub-district municipality Muang District, Chiang Rai Province.
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
53 2558 นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงราย
THE INNOVATIVE PUBLIC SERVICES OF SUB DISTRICT MUNICIPALITY IN CHIANGRAI
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
54 2557 ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Readiness of Chiang Rai Province in Entering Asean Economic Community (AEC)
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง

ลำดับปีที่จัดทำชื่อเรื่องผู้แต่ง
1 2567 ประชาธิปไตยไร้รัฐ “โรจาวา”: การรักษาความมั่นคงทางการเมืองเหนืออธิปไตยแห่งรัฐในพื้นที่ “เคอร์ดิสถานซีเรีย”
Stateless Democracy "Rojava": Maintaining Political Stability over the Sovereignty of the State in the Area "Syrian Kurdistan"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
2 2566 ปรัชญาบูรณภาพวิถีอุดมการณ์ปลดเปลื้องรัฐเชิงเอกภาพของพลเมืองสังคมอนาธิปไตยไร้รัฐในเขตปกครองตนเอง “โรจาวา”
Philosophy of Integrity to Liberate Stateless Anarchist Society in the Autonomous Region of “Rojava”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
3 2566 โรจาวา: สัญญะความเป็นรัฐเชิงนามธรรมว่าด้วยการปกครองตนเองของชาวเคิร์ดกับการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคตะวันออกกลาง
Rojava: An Abstract State Sign of Self-Government the Kurdish People and Development of Democracy in the Middle East
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
4 2566 การบริหารความเสี่ยงกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรอย่างยั่งยืน
Risk Management and Human Resource Management in Sustainable Organizations
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
5 2566 การถ่ายโอนบทบาทหน้าที่และโครงสร้างการบริหารระบบราชการจากรัฐบาลส่วนกลางสู่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นในราชอาณาจักรกัมพูชา
Transfer of Roles and Bureaucratic Administrative Structures from Central to Local Government in the Kingdom of Cambodia
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
6 2566 Gig Economy: ผลผลิตจากเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ความท้าทายต่อการจัดสวัสดิการแรงงาน ในฉากทัศน์ของภาครัฐยุคใหม่
Gig Economy: Digital Economy Productivity to Challenge Labor Welfare in the Modern Government Scenario
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
7 2566 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ "แรงงานแพลตฟอร์ม" ในบริบทของสังคมไทย
Guidelines for Developing the Welfare System "Platform Workers" in the Context of Thai Society
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
8 2565 รูปแบบการปกครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในตะวันออกกลาง: กรณีศึกษาเขตปกครองตนเองโรจาวา (ซีเรียเหนือ)
The Separatist Forms of Government in the Middle East: A Case Study of Rojava Autonomous Region (Northern Syria) Article Sidebar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
9 2565 การเมืองไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540-2553: การขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชนของกลุ่มอุดมการณ์ต่างสีเสื้อ
Thai Politics in B.E. 2540 (1997) – B.E. 2557 (2010): Driving the People's Politics of Ideological Groups of Different Colors
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
10 2565 การจัดการความสัมพันธ์ทางการเมืองของกองทัพที่ส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงอุดมการณ์ในสังคมไทย ปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2557
The Management of Political Conflicts According to the Thai Armed Forces under the Authoritarian Dictatorship Culture in 2006 and 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
11 2565 รัฐธรรมนูญกับพัฒนาการของรัฐชาติสมัยใหม่
THE CONSTITUTION AND THE DEVELOPMENT OF NATION-STATES
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
12 2564 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
Basic concepts of decentralization and local government
อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์
13 2564 การจัดการทางการเมืองด้วยอำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 44 ภายหลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
The Conflict Managementand Resolutionthrough special powers under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2557 (2014)(Interim), Section44 after The coup of the National Council for Peace and Order (NCPO)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
14 2564 การจัดการความเสี่ยงทางการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติ และสัญญะนโยบายเชิงประชานิยมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
Political Risk Management, New Constitution, National Strategy and the Populist Policy Contract of the National Council for Peace and Order (NCPO)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
15 2563 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การยกระดับเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษและแปรรูปสมุนไพร ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Personnel Development of Local Administration Organizations in the Disruptive Change Era
อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
16 2563 การปฏิรูปกองทัพไทย: มุมมองการลิดรอนสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกรณีการเกณฑ์ทหาร
Perspective of the Reform of the Thai Armed Forces: Depriving Human Rights of the Thai people in Accordance with the Constitutional Provisions through the Conscription System
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
17 2563 การปฏิรูปกองทัพไทย: แนวทางการสร้างระบบทหารอาชีพกับการลดบทบาทของกองทัพภายใต้การควบคุมโดยรัฐบาลพลเรือน
Reform of the Thai Royal Armed Forces: Guidelines for Constructing a System of Military Professionalization and Reducing the Role of the Royal Thai Armed Forces Under the Control of the Civil Government
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
18 2563 มิติเชิงนโยบายในความคาดหวังกับความจริงด้านการจัดการสวัสดิการของผู้สูงอายุ
Policy Dimension of Expectation and Truth in The Welfare Service Management for The Elderly Persons
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
19 2562 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
20 2562 การพัฒนาท้องถิ่นความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์
21 2562 การพัฒนาท้องถิ่นความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
22 2562 แนวทางการจัดการงานสาธารณภัยของภาครัฐไทยอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
อาจารย์กอบกุลณ์ คำปลอด
23 2562 โครงการประชารัฐ: นโยบายเชิงประชานิยมภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
Populist Project: Populism Policies under [Thailand’s] New Constitution and the Inheritance of the National Council for Peace and Order (NCPO)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
24 2560 ทบทวนการปฏิรูประบบราชการของไทย
Reconsidering on Thai Bureaucratic Reform
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
25 2559 แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
The Concept of Local identity in the context of changes in the era of globalization
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รักงาม
26 2549 นักการเมืองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง


ลำดับปีที่จัดทำชื่อเรื่อง
1 2562 กฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
2 2562 การสร้างภาพลักษณ์สำหรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้ระบบ 1 เมือง 2 แบบ
Creating image for the tourist city of Chiang Khong Special Economic Zone Chiang Rai Province under the concept city of two systems
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
3 2561 แนวทางการพัฒนาและสื่อสารอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
4 2561 แนวทางการพัฒนาและสื่อสารอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
5 2561 อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
The Identity of Tourist Attractions in Chiang Khong’s Border Special Economic Zone, Chiang Rai Province.
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
6 2561 อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
The Identity of Tourist Attractions in Chiang Khong’s Border Special Economic Zone, Chiang Rai Province.
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
7 2560 การสร้างภาพลักษณ์สำหรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้ระบบ 1 เมือง 2 แบบ
Creating image for the tourist city of Chiang Khong Special Economic Zone Chiang Rai Province under the concept city of two systems.
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
8 2560 การสร้างภาพลักษณ์สำหรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้ระบบ 1 เมือง 2 แบบ
Creating image for the tourist city of Chiang Khong Special Economic Zone Chiang Rai Province under the concept city of two systems.
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
9 2560 ปฏิทรรศน์ของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารต่อการประสานกรอบความร่วมมือและความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Parabox of Mukdahan Special Economic Development Zone within the AEC Regional Collaboration and Connection Contexts.
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว
10 2559 การบริหารจัดชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี
11 2559 การรับรู้และกระบวนการสร้างการรับรู้สิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายของประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

ผู้แต่ง : อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง