รายการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

|| ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ค้นหาข้อมูลจากกิจกรรม

ค้นหาข้อมูลจาก **คลิกรหัสนักศึกษาเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นปี
662778013 นายณัฐวุฒิ ทาคำทรง 1
661788001 นายธนกฤต ถาวงค์ 1
661778079 นางสาวฐิติพร ใจวงค์ 1
661778078 นางสาวอุษนียา ตาคำ 1
661778077 นายเศรษฐสิทธิ์ สุวรรณเศรษฐ์ 1
661778076 นางสาวณัฐฐิกา พิทาคำ 1
661778075 นางสาวชินวรรณ จันทรประสิทธิ์ 1
661778074 นายกิตติกวิน แสงคำ 1
661778073 นายอัศนี ศรีอ่อน 1
661778072 นายธนวัฒน์ เลิศชัย 1
661778071 นางสาวสุวนันท์ อัสรานนท์ 1
661778070 นางสาวธันญา มาสุข 1
661778069 นายธณากรณ์ บัวทอง 1
661778068 นายชัชอังกูร ปิจดี 1
661778067 นายธันวา ลือดี 1
661778066 นายพีรวิชญ์ ฉายา 1
661778065 นางสาวญาณิศา จันทิมา 1
661778064 นางสาวพิชชานันท์ หมื่นไชยวงค์ 1
661778063 นายธีรภพ อินทร์กิ่ง 1
661778062 นางสาวสิรินญา คำมงคล 1
661778061 นางสาวชาริกา แสงอนันต์ 1
661778059 นางสาวน้ำฝน ดำแดงดี 1
661778058 นางสาวณัฐพร ช่างจาย 1
661778057 นางสาวกัลยา สีนาค 1
661778056 ณัฏฐณิชา มะโนคำ 1
661778055 นางสาวธัญญลักษณ์ คำโมนะ 1
661778054 นางสาวฐาปนี สั่งสอน 1
661778053 นายจรินทร์ น้อยนวล 1
661778052 นายธีรภัทร ไชยวงค์ทอน 1
661778051 นายอัครมงคล ไกลถิ่น 1
661778049 นายสัณหณัฐ ดวงทา 1
661778048 นายชัยยง วงค์ประสิทธิ 1
661778047 นายหัสวีร์ สลีสองสม 1
661778046 นายภูมิศักดิ์ ปินตาสุข 1
661778045 นายณัฐชนน สุวรรณไพรศรี 1
661778043 นายณัฐวุฒิ ดวงคำ 1
661778042 นายฉัตรมงคล สุขิตา 1
661778041 นาย มูฮัมหมัดอาลี ดาหะตอ 1
661778040 นายพีรณัฐ วงศ์ใจมุข 1
661778039 นายสหัส หงษ์ประสิทธิ์ 1
661778038 นางสาวธิดาวรรณ เที่ยงทัศน์ 1
661778037 นายพุฒิพงษ์ พรหมวิริยะ 1
661778036 นายกนกพล นันทะเสน 1
661778035 นางสาวพิมภิรา เขื่อนแก้ว 1
661778034 นางสาวณัฐธิดา สันทัด 1
661778033 นางสาวนลินี อุ่นถิ่น 1
661778032 นายธีระพัฒน์ ปัดภัย 1
661778031 นางสาวจิตรกัญญา วงค์ชัย 1
661778030 นางสาวเมญาณี เพ็ชร์รัตน์ 1
661778029 นายธนดล ภู่เจริญ 1
661778028 นางสาวชนิกา โกยทอง 1
661778027 นายอภิสิทธิ์ ปัญญาวงค์ 1
661778026 นายทักษ์ดนัย ยาวิเลิง 1
661778025 นายกรวิชญ์ พุ่มจำปา 1
661778024 นางสาวณัฐริกา มโนดี 1
661778023 นางสาวฐิติกัลยา จินะราช 1
661778021 นายเอกรินทร์ คำวงศ์ษา 1
661778020 นายจิรศักดิ์ ธรรมชื่น 1
661778019 นายนพเก้า มณีโชติ 1
661778018 นางสาวภูธารา อุทาหร 1
661778017 นายธนภูมิ สมฤทธิ์ 1
661778016 ณัฐวุฒิ ปินตา 1
661778015 นางสาวคุณิตา เดชะอูป 1
661778014 นายคมกฤษ นิจจา 1
661778013 นายภูรินทร์ อำนาจศาล 1
661778012 นายบารมี บุญภา 1
661778011 นางสาวธัญพิชชา บุญสม 1
661778010 นายชยานันต์ รักษ์วงศ์ 1
661778009 นางสาวศิรินภา กันจินะ 1
661778008 นางสาวรัช​ดา​ภรณ์​ ทรัพย์​สมบูรณ์​ 1
661778007 นางสาวพรนภา เริงสมุทร 1
661778005 นางสาวธัญญาภรณ์ พิมพ์พิสุทธิวงค์ 1
661778004 นายธนเดช จาตามหาอินทร์ 1
661778003 นายทนุวัตร แซ่เฮ้อ 1
661778002 นางสาวดามิสา เชื้อแก้ว 1
661778001 นางสาวกสิกร น้อยหมอ 1
661777053 นางสาวมยุรี ศรีเพ็ชร 1
661777050 นางสาวรัตติกาล จงรักษ์ 1
661777049 นางสาวสิริกาญจณ์ ธรรมวงค์ 1
661777048 นางสาวจีระนุช ฟองจำ 1
661777047 นายธัชนนท์ แก้วระกา 1
661777046 นายเจษฎา เเววสุวรรณ 1
661777044 นายอัครพล ยาวุฒิ 1
661777042 นางสาวณิชนันทน์ ร้องหาญแก้ว 1
661777041 นายปรีชา เพชรเจริญ 1
661777040 นางสาวนรีกานต์ จันตา 1
661777039 นางสาวสุภาพร ยะมา 1
661777038 นายรัตนศักดิ์ กาวีละ 1
661777036 นางสาวนัฐสุรางค์ เจริญสุข 1
661777035 นายกฤษกร กาวีรักษ์ 1
661777033 นายสหภาพ สีพวงมาลัย 1
661777032 นางสาวมนัสชนก อุตตะมะ 1
661777031 นางสาวอินทิรา กันยะ 1
661777030 นางสาวอรชุมา ศิริ 1
661777028 นางสาวธีราพร พวงมาลา 1
661777026 นางสาวเจนจิรา เผ่าเครื่อง 1
661777025 นางสาวจิราภรณ์ แหวนหลวง 1
661777024 นางสาวศิริพร มหา 1
661777023 นายวรเมธ ก้อนเเก้ว 1
661777022 นายกิตติพงษ์ ธรรมวงค์ 1
661777021 นางสาวศิริวรรณ์ เทพไหล 1
661777020 นายสารวัตร อินติยะ 1
661777019 นายสิงหา โฉมเกิด 1
661777018 นายวรินทร์ นามน้าวแสง 1
661777017 นางสาวภัทราพร ไวยะกา 1
661777016 นางสาวณัฐริกา ไกลถิ่น 1
661777014 นางสาวณัฎฐธิดา ยาวิละ 1
661777013 นางสาวบุณฑริกการ์ โยวัง 1
661777011 นายวชิระ กันภัย 1
661777010 นายรชต กิจสุภา 1
661777009 นางสาวพรรัมภา สามัคคี 1
661777008 นางสาวจีรนันท์ ยอดแก้ว 1
661777007 นายหิรัญชัย ไกลถิ่น 1
661777006 นายศุภวัทน์ ไสยยาพรม 1
661777005 นางสาวภัทรวดี ปิจิตร 1
661777004 นางสาวณิชาภัทร แก้วยิ่งยง 1
661777003 นางสาวรินรดา ทะไร 1
661777002 นางสาวพรรณวษา หอมนาน 1
661777001 นางสาวธิดารัตน์ กันเงิน 1
661772048 ปิยวัฒน์ ผะก่าคำแหลง 1
661770083 นายนิรัช สุปัญโญ 1
661770082 นายภูวฤทธิ์ พรมสวัสดิ์ 1
661770078 นายนชานนท์ กันทามูล 1
661770077 นางสาวธมนวรรณ ทั้งสายเปี้ย 1
661770075 นายเฉลิมวงศ์ สังเวียนวงค์ 1
661770074 นางสาวกัญญารัตน์ ใจเขียว 1
661770072 นายกานตนันต์ บทมา 1
661770071 นายวิชยนนท์ สุริคำแดง 1
661770070 นายกฤษฎา ดู่แก้ว 1
661770069 นางสาวอรฤดี จูเปาะ 1
661770068 นายรัฐภูมิ ระจัน 1
661770066 นายธีระศักดิ์ กันไชยต๊ะ 1
661770065 นางสาวณัฐธิดา ไชยประมูล 1
661770063 นางสาวสุภัสสร แสนสม 1
661770062 นายกฤษฎา ธนูหงษ์ 1
661770061 พีรยุทธ ธารหอมชื่น 1
661770060 นายน่านเหนือ สิงห์ไชย 1
661770058 นายจิรภัทร คำใจ 1
661770057 นางสาวอรวรรยา ธรรมโก 1
661770056 นายพีรพัฒน์ กันทะเนตร 1
661770055 นางสาวนันทิพร คำใส 1
661770053 นางสาวณัฐณิชา ดวงพันธ์ 1
661770052 นางสาวจุฑามาศ แซ่ลี้ 1
661770051 นายวชิรวิทย์ หุมอาจ 1
661770049 นางสาวปานไพลิน วงค์วุฒิ 1
661770048 นางสาวปรียาภรณ์ ก้อนแก้ว 1
661770047 นางสาวเนตรนภา เนานวล 1
661770046 นายชนะชัย อภิชัย 1
661770044 นางสาวกันตธีรา จันต๊ะคาด 1
661770043 นายอริญชัย ยินดีสมปอง 1
661770040 นางสาวศิรินทร์ ปะน้อย 1
661770039 นางสาวภัทราวดี พนะสัน 1
661770037 นางสาวนาริสา จิตตรง 1
661770036 นายภานุพงศ์ โปราหา 1
661770035 นางสาวอินธิรา สายหยุด 1
661770034 นายพันชนะ ปันวิชัย 1
661770033 นายปฏิพัทธ์ จตุนาม 1
661770032 นางสาวณัฏฐิดา ผ่องใส 1
661770031 นางสาวณัฐธิณี เครือวงค์ 1
661770030 นางสาวนภาพร ท้าวมูลละ 1
661770029 นางสาวศิริญาภรณ์ ขายสาร 1
661770028 นางสาวพรทิพา วงค์ชัย 1
661770027 นายเจษฎา สินณรงค์ 1
661770026 นางสาวอทิตยา สุภาเรือง 1
661770025 นายวัฒนกุล พรมใจจอม 1
661770024 นายณัฐพงศ์ เลือดไทย 1
661770023 นายรุ่งรักษ์ ยนต์ยศ 1
661770021 นางสาวสุธิดา สิงแก้ว 1
661770019 นายธนวัฒน์ ธนโชติตระกูล 1
661770018 นางสาวณัฐกฤตา สุขศรี 1
661770017 นายรัชชานนท์ ช่วยบ้าน 1
661770016 นางสาวปาริชาติ สมศรี 1
661770015 นางสาวปริยฉัตร จันทร์ถา 1
661770014 นางสาวจุฑารัตน์ ทองสุข 1
661770013 นายณัฐชนน มณีจันสุข 1
661770011 ณรงค์ชัย ท่าดีสม 1
661770010 นางสาวภูษณิศา ญาสุวรรณ์ 1
661770009 นายปัณณวิชญ์ ใจกล้า 1
661770008 นางสาวณัฐฐิกานต์ อนุจร 1
661770007 นายอนันตพล อินต๊ะนนท์ 1
661770006 นางสาววริดา สิริตัน 1
661770005 นางสาวรุ่งนภา สิ่งของ 1
661770003 นางสาวนันท์นลิน คำมั่นทูล 1
661770002 นางสาวธัญชนก ฟักก่าเขียว 1
661770001 นางสาวกรนิกา เงินชะจา 1
661732020 นางสาววรนิต สว่างธนานันต์ 1
661463024 นาย สุวินัย ไชยชนะ 1
651778052 นายรฐนนท์ นามโคตร 2
651778051 นาย กิติพัฒน์ ทรัพย์ธราภักดิ์ 2
651778050 นายภัทธพงค์ สมคิด 2
651778048 นางสาวปภาวรินทร์ ประจิตร 1
651778046 นายศุภกฤต เย็นใจ 1
651778045 นายวิษณุพล อุปรัตน์ 2
651778044 นายพีรพงษ์ ศรีจุมปา 2
651778043 นางสาวปริญญาภรณ์ ทาตุการ 2
651778042 นายธนวัฒน์ ใหม่วงค์ 2
651778041 นายอภิสิทธิ์ อยู่คำ 2
651778040 โชติพัฒน์ รวมสุข 2
651778039 นางสาวชญาดา กันทะ 1
651778036 นายธีรวัฒน์ สมวันดี 2
651778032 นายณรงค์ บัวทอง 1
651778031 นายนวพล ไชยลังกา 2
651778029 นายสุรวุฒิ วิพิมพ์สุด 1
651778026 นายภูริภัทร์ อุ่นเรือน 2
651778023 นายชญานนท์ บัวทอง 2
651778022 นางสาวณัฐกาญจน์ อุดทา 1
651778020 นายไทยรัฐ เผ่ากันทะ 2
651778019 สามเณรนิติพงษ์ ศรีธนะ 2
651778018 นายภูมิรัตน์ วงค์ฝั้น 1
651778017 นางสาวเธียรธัญญา ถาเเก้ว 2
651778013 นางสาวศศิภา อินต๊ะสิน 2
651778011 นายพิชิต อินแสง 1
651778010 นายปิยณัฏฐ์ ใจบุญ 2
651778009 นางสาวปริมญาดา มะลิวงค์ 2
651778008 นางสาวเบญญาภา เวียงวิเศษ 1
651778007 นายนิพนธ์ นนทะรักษ์ 2
651778006 นางสาวธาริณี แก่นจำปา 2
651778005 ทฤษลักษณ์ แก้ววันดีธนโชติ 2
651778004 นายณัฐวุฒิ ทาแก้ว 2
651778002 นางสาวจิรชยา เวียงลอ 1
651778001 นายวัชรนนท์ วิชัย 1
651777065 นางสาวนราธิป ต๊ะคำ 2
651777063 นายอานนท์ เรือนคำ 2
651777062 นายอังคาร ดวงแก้ว 1
651777058 นางสาวธัญญาเรศ สุพร 1
651777056 นายอิทธิเดช ตื้อยศ 1
651777055 นายรดากรณ์ ใจบาน 1
651777052 นางสาวศิริขวัญ ใจวงศ์ 1
651777051 นายนันทพัทธ์ พรมมินทร์ 2
651777049 นางสาวสุดาทิพย์ ทองสุกงาม 1
651777047 นางสาวภัทรานิษฐ์ สุตาต๊ะ 1
651777045 นางสาวเดือนนภา ปราณี 1
651777044 นายพีรพงษ์ คำเงิน 1
651777043 นายนครินทร์ ราญรอน 2
651777042 นายวินัย วงสุ 1
651777041 นางสาววิจิตรา วิชาโห้ง 1
651777038 นางสาวพรนภา จันแดง 1
651777037 นายเสฏฐวิทย์ คำอุ่น 2
651777036 นายอภิรักษ์ จันทร์ปวงเสน 1
651777035 นายนัทธพงศ์ ศรีวิชัย 1
651777034 นายจุลพงศ์ อุดมศิลป์ 1
651777032 นายวีรภัทร นาคใหญ่ 1
651777031 นายทิวทัต พบสูงเนิน 1
651777028 นางสาวอติการณ์ พรมเมืองยวง 1
651777027 นางสาวอภิรดา จันตุมา 1
651777026 นายปรมัติ ทองดอนอ่ำ 1
651777024 นางสาวศุทธินี โยแสง 1
651777022 นางสาวหทัยวรรณ ปอใจ 1
651777020 นางสาวศิริกานดา วิชาดี 1
651777019 นายรุ่งโรจน์ บุญยะสิทธิ์ 1
651777018 นางสาวรัญชิดา ข่ายภูเขียว 1
651777017 นางสาวมณฑกานต์ พวงแก้ว 2
651777015 นางสาวพิรดา แสงสว่าง 1
651777014 นางสาวปาริฉัตร สมปุก 1
651777013 นางสาวเบญญาภา ราชคม 1
651777011 นายนายชัยภัทร ปีลา 1
651777009 นางสาวธัญวรรณ อินปั๋น 1
651777008 นางสาวโชติกา ปัญจวงศ์ 1
651777007 นางสาวชารีฮาล ฤทธิ์เสนี 1
651777006 นางสาวชัชฎาภรณ์ ณ เมืองนิล 1
651777004 นางสาวจิราภรณ์ ชุ่มวงษ์ 1
651777003 นางสาวจันจิรา แซหมื่อ 1
651777001 นายกอบุญ มูลงาม 1
651770088 นางสาวสิริรัตน์ ศรีวังคำ 2
651770087 นางสาวศศิการณ์ อ้ายวงศ์ 1
651770086 นางสาวพนิดา วิเศษงามปกรณ์ 1
651770084 นายอชิตพล ทรงงาม 1
651770083 สามเณรสุรพล หล้าปา 1
651770082 นายธีรวัต ชัยราช 1
651770081 นางสาวฐิติพร อวิรุทธนนท์ 1
651770079 นายจรัญศักดิ์ ไตรจิตร์ 1
651770078 นางสาวเกศสุดา แสงรัตน์ 1
651770077 นายพิชญุตย์ เชื้อเมืองพาน 2
651770076 นางสาวดวิสา ผึ้งคุ้ม 1
651770075 นางสาวเกศวรินทร์ หมื่นจิน๊ะ 1
651770074 นายธนากร มหาวุฒิ 1
651770073 นางสาววรัญญา นวลใส 1
651770072 นางสาวผกามาศ บุญชู 2
651770071 นางสาว ธัญวรัตม์ สมวรรณ์ 1
651770068 นายเมธี สารคำ 1
651770066 นางสาวเบญจมาศ เหลี่ยง 1
651770065 นางสาวรัชนีพร บุญรักษ์ 1
651770064 นางสาวนันท์นภัส การเพียร 1
651770063 นายคมชาญ สุรสังข์ 2
651770058 นางสาววิศิณี อินต๊ะราช 1
651770057 นางสาวพรชิตา ตันสอน 2
651770055 นายจุลจักร พิลาภ 1
651770053 นายชาญยุทธ บุญมาก 2
651770051 นายหัสกรณ์ ศรียอด 1
651770049 นางสาวรัติยากร ดอนแก้ว 1
651770048 นายธนา เชื้อเมืองพาน 1
651770047 นางสาวชาริยพัชร ยินดี 1
651770046 นายชัชพงศ์ คันทะมูล 1
651770045 นายพีรพัฒน์ วงศ์วุฒิ 1
651770043 นางสาวสรินยา สมหมึก 1
651770041 นายสหรัฐ เงินสัจจา 1
651770040 นางสาวอมรรัตน์ มาริชิน 1
651770039 นายวรายุส อิ่นคำ 1
651770037 นางสาวประภาสอน จุทะบาล 1
651770036 นายธนิตย์ ช่างจัด 1
651770031 นางสาวอำพวรรณ บรรจง 2
651770030 นางสาวอลิตา นะเอ้ย 2
651770029 นางสาวอชิรญา ใจคำ 1
651770028 นางสาวสุพัตรา สารบรรณ 1
651770027 นางสาวสุชาดา ดีนิล 1
651770026 นายสรศักดิ์ กุณายะ 1
651770025 นางสาววิลาสินี ไกรนรา 1
651770024 นายวรกมล อินต๊ะเขียว 1
651770022 นางสาวรัตนาภรณ์ เสริมสายพิศ 1
651770019 นางสาวมณฑิรา ไชยอาม 1
651770018 นายภูผา ดวงแก้ว 1
651770017 นางสาวพัทจิรา อ่างแก้ว 1
651770013 นายธนกฤต คล้ายแก้ว 1
651770012 นายธนกร คีรีเเก้ว 1
651770011 นายณัฐวุฒิ เป็งเรือน 1
651770010 นางสาวณัฏฐณิชา บุญวงค์ 1
651770009 นายฐิติพงษ์ อินต๊ะวิกุล 1
651770008 นางสาวญาราภรณ์ บุญมา 1
651770007 นายชยุตฐิพงค์ เทพกอม 1
651770006 นางสาวจันทกานต์ จันทร์เเว่น 1
651770005 นางสาวเกสรา เทพนิล 1
651770004 นายกิตติภูมิ รักญาติ 1
651770003 นางสาวกัญญาณัฐ คงทน 2
651770002 นายกฤษฎา เงินมา 1
651770001 นางสาวกณิกา กองจันทร์ 1
641778008 นางสาวรุจิรา ปัญญาน้อย 3
641778007 นางสาวเปมิกา อ่อนสี 2
641778006 นางสาวเบญญทิพย์ พงษ์จีน 3
641778005 นายธนกฤษณ์ สิงหนาท 3
641778003 นายธีรธาดา ตาคำ 3
641778002 นายก้องภพ สิงห์กาศ 3
641778001 นายณัฐพล โคกกระเทียม 3
641777053 นางสาวอาทิตยา ย่อลึ 2
641777052 นางสาวรัตติญา โถวสกุล 3
641777051 นางสาวภัคจิรา ป๊อกบุญเรือง 2
641777049 นางสาวกฤติยา ปวงรังษี 3
641777047 นางสาวอริสา วิชัยรัตน์ 2
641777046 นางสาวภิณญดา ใหม่กาศ 3
641777045 นายปฐพี สุขสำราญ 3
641777043 นางสาวสุชาดา คำมอย 3
641777040 Peerapat Wongwattana 3
641777039 นายนนทนัตถ์ เยเซาะ 2
641777038 นายสุวรรณ จันต๊ะคาด 3
641777036 นางสาวณัฐติยา บำเหน็ด 2
641777035 นายเกียรติเพชร สุขทรัพย์ 3
641777034 นางสาวสุวนันท์ สีมาฤทธิ์ 3
641777033 นายศุภวิชญ์ วงศ์ธนะบูรณ์ 3
641777032 นายเสรี มณีวรรณ์ 3
641777030 นายสหพัฒน์ ไชยยศ 3
641777029 นางสาวจรรยารัตน์ อิ่นใจ 2
641777027 นางสาวชุติกาญจน์ อุดแหน้น 3
641777026 นายพัชรพล เชิงดอย 3
641777025 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีคำปัน 3
641777023 นางสาวสุชัญษา พุทธจันทร์ 3
641777022 นายศุภเชษฐ์ ทาบุญ 3
641777021 นายศรายุทธ แสงศรี 3
641777016 นายเมธวุฒิ สุขวันมา 3
641777013 นางสาวเปรมณิการ์ อุปละ 2
641777012 นางสาวเบญจวรรณ อมรศักดิ์สวัสดิ์ 2
641777011 นายธนนันท์ พันธ์ทอง 3
641777010 นายกฤษดา งามเมือง 3
641777007 นางสาวศรัณญพร สำราญดี 3
641777005 นางสาวพนาวรรณ พรหมพนัส 2
641777003 นางสาวฐิตินันท์ ฟูเฟือง 3
641777002 นางสาวจิราวรรณ์ ปันคำ 3
641770140 นายสมบัติ นนท์ธีวรคุณ 3
641770136 นายภคิรินทร์ สอนใจ 3
641770134 นายศตวรรษ แทบท้าว 3
641770133 นางสาวสกุลกาญจน์ สุยะแก้ว 3
641770130 นิติธร ปัญญาบุญ 3
641770129 นายศาสดา สมใจ 1
641770127 นายณัฐวัตร อุตตา 3
641770125 นางสาวชฎาภรณ์ อ้อยหวาน 2
641770124 นางสาวหมีหมวย หม่อโป๊กู่ 1
641770123 นายปฏิมากร สาคร 1
641770119 นายวชิรพงษ์ ธิชาญ 3
641770118 นางสาวเมธาวี จันระนัน 3
641770115 นางสาวชลธิชา แก้วเทพ 3
641770112 นางสาวอาทิตยา อินต๊ะสอน 3
641770111 นายรัชพล กงฝ้าย 3
641770109 นายธีระพงษ์ สาคุณ 3
641770107 นางสาวรักษณาลี เสารางทอย 2
641770106 นางสาวธิดาลักษณ์ จินดาธรรม 1
641770105 นางสาวอารีกุล บุญเทพ 3
641770104 นางสาวอัจฉรา ไหลทรทัศน์ 3
641770101 นายธนายุทธ วงศ์ราช 2
641770099 นางสาวรพินท์นิภา ปาอินทร์ 3
641770098 นายศิวกร นามเผ้า 3
641770097 นางสาวชาลินี ชัยชนะ 3
641770096 นางสาวเพ็ญนภา ชัยชนะ 3
641770095 นายทยาวุฒิ กมลคร 3
641770094 นายณัฐพล แสนเทิง 3
641770093 นางสาวพรวิสา เขื่อนแก้ว 3
641770091 นางสาวสุทธิดา เสาร์จันทร์ 3
641770090 นางสาวสุชญา ไทยกุล 3
641770088 นางสาววริศรา พงษ์คำ 1
641770087 นายณัฐพงษ์ มิ่งขวัญ 3
641770086 นางสาวหมี่แผ่ หม่อโป๊กู่ 3
641770085 นายสงกรานต์ ปริมา 3
641770084 นางสาวเสาวพักตร์ สักลอ 3
641770083 นายภัสรศักย์ อุ่นอก 1
641770082 นายเทพพิทักษ์ เผ่าหอม 2
641770081 นายธนบดินทร์ ขันธิมา 1
641770080 นางสาวณัฐนันท์ แดงขา 3
641770079 นางสาวกมลลักษณ์ มีชำนาญ 3
641770078 นางสาวอาทิตยา เขื่อนเมือง 3
641770077 นางสาวอริสา บังวัน 3
641770075 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีโพธิลี 3
641770072 นางสาวสุพิชชา ด้วงหวา 2
641770071 นางสาวสุชาวดี แสนร่ม 2
641770070 นายสหชัย คำแสน 3
641770069 นางสาวศุภมาศ ชมภูทัศน์ 3
641770065 นายวิธวินท์ หินใหญ่ 3
641770063 นายวรภัทร บุญเรือง 2
641770060 นาย รัฐพงษ์ ขัดทา 2
641770057 นายมั่นเล็ก ตาสังข์ 3
641770056 นายภูสิทธิ์ อุตมะ 3
641770052 นางสาวพรธีรา แก้วดวงแสง 2
641770049 สามเณรนันทวัฒน์ ไชยสุริยงค์ 2
641770045 นายธนกร อวนขวัญแก้ว 3
641770044 นายณัฐวัฒน์ บุญจันทร์ 3
641770042 นายไชยา โกเมนรัตน์กุล 3
641770041 นายชลชาติ พิมพ์ทอง 3
641770040 นางสาวฉัตราภรณ์ ทิพย์พิมวงค์ 2
641770038 นางสาวจีรวรรณ จันทร์กระจ่าง 2
641770033 นายกฤตวัน กันติศิลป์ 2
641770032 นางสาวธนัชญา สุภารัตน์ 3
641770031 นางสาวธัญชนก กาใจ 2
641770029 นางสาวสุภานัน ไชยวงศ์ทอน 2
641770026 นางสาวเหมือนฝัน โกสุโท 3
641770025 นางสาวหิรัญญา ชัยชมภู 2
641770024 นางสาวสุทธิดา ตาวงค์ 2
641770021 นางสาวศราวรรณ์ ไชยรัตน์ 2
641770020 นางสาววันวิสาข์ เหล่าโคตร 2
641770019 นางสาววัช​ราภรณ์​ ผลงาม 2
641770018 นางสาววชิรญาณ์ บรรพตพัฒนา 2
641770016 นางสาวมณฑกานต์ มาหล้า 2
641770015 นายภูมิใจ ยศสอน 2
641770014 นางสาวภัคจิรา บุดดี 2
641770013 นางสาวพีระพรรณ์ แก้วแปงจันทร์ 2
641770012 นายพีรพล แสนอุดม 3
641770009 นางสาวพิชญ์สินี เกตุจำปา 2
641770008 นางสาวธัญวรัตน์ ต๊ะรังษี 2
641770006 นางสาวณัฏฐณิชา เทียมตา 2
641770005 นางสาวญาสินี เขตสมุทร 3
641770004 นางสาวชลธิชา ยาใจ 2
641770001 นางสาวกัญญาณัฐ การสุข 2
631770143 นายเอกศักดิ์ แก้วทา 4
631770049 นางสาวอำไพ สระสม 4
621770048 นางสาว บู้แย มาเยอะ 4

ทั้งหมด= 450 คน