คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เข้าสู่ระบบทั้ง [ผู้เขียน] และ [ผู้อ่าน] ตรงนี้

เลือกประเภทผู้ใช้งาน
 

ลืมรหัสผ่าน?

ที่ปรึกษาประจำวารสาร

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการประจำวารสาร


วารสารฉบับล่าสุดปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่เมื่อ 2023-12-11

Vol. 6 No. 2 (2023): July - December
Published: 2023-12-11
Views : 237
วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการสิ่งแวดล้อม ปรัชญาการเมือง สังคมวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่นำเสนอผลงานจำนวน 3 ท่าน ตามมาตรฐานการประเมินผลงานวิชาการ ซึ่งผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้อ่าน (double blind review) และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารอื่นมาก่อน โดยวารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีเป้าหมายสูงสุดคือการพลักดันผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เข้าสู่มาตรฐานวารสารระดับชาติฐาน TCI กลุ่ม 2 และ TCI กลุ่ม 1 ต่อไป

กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Date)
วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับต่อปี

จำนวนฉบับต่อปี (Publication Frequency)
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน (1 มกราคม-30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการของวารสารตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป
ทางวารสารจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ (Peer Reviewer) จำนวน 3 ท่าน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกจากหลากหลาย

การรับสมัครบทความ
รับตลอดปี

สาขาวิชาของบทความที่รับสมัคร
- รัฐศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์
- นิติศาสตร์
- การบริหารจัดการภาครัฐ
- การจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปรัชญาสังคม
- สังคมวิทยา
- สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

*** วารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน
อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ วารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่รายการบทความละหมายเหตุ
1.นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก3,500 บาท
2.อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป4,000 บาท
ฟรี!!! สำหรับการตีพิมพ์ตลอดปี 2567 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารทั้งหมดปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่เมื่อ 2023-12-11

Vol. 6 No. 2 (2023): July - December
Published: 2023-12-11
Views : 237

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566
เผยแพร่เมื่อ 2023-06-12

Vol. 6 No. 1 (2023): January - June
Published: 2023-06-12
Views : 271

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
เผยแพร่เมื่อ 2022-12-19

Vol. 5 No. 2 (2022): July - December
Published: 2022-12-19
Views : 246

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565
เผยแพร่เมื่อ 2022-06-13

Vol. 5 No. 1 (2022): January - June
Published: 2022-06-13
Views : 394

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ 2021-12-20

Vol. 4 No. 2 (2021): July - December
Published: 2021-12-20
Views : 386

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2564
เผยแพร่เมื่อ 2021-06-16

Vol. 4 No. 1 (2021): January - June
Published: 2021-06-16
Views : 412

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
เผยแพร่เมื่อ 2019-12-16

Vol. 3 No. 1 (2019): July - December
Published: 2019-12-16
Views : 13058

วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

popa@crru.ac.th

053-776131

All rights Reserved © popa.crru.ac.th, 2022

Made with   by ThemeWagon